Project

Gevangen zeevis bedwelmen voor beter dierenwelzijn

Vanwege maatschappelijke ontwikkelingen is het belangrijk dat de visserijsector zich richt op duurzame, maatschappelijk geaccepteerde en gewaardeerde producten en productiemethoden. Binnen deze ontwikkelingen past ook aandacht voor dierenwelzijn. Ongerief door het verwerken en doden van gevangen vissen aan boord, kan zo laag mogelijk zijn door de dieren eerst te bedwelmen, waardoor ze bewusteloos raken, voorafgaand aan de verwerking en het doden.

In dit project onderzoekt Wageningen Research samen met haar partners of en hoe bedwelming mogelijk is aan boord. De onderzoekers bestuderen of bedwelming daadwerkelijk een positieve bijdrage levert aan het dierenwelzijn, en of het ook een bijdrage kan leveren aan een gezond, toekomstbestendig bedrijfsplan voor de visserij.

Voor het onderzoek wordt een bedwelmingsmachine ontwikkeld die niet alleen getest is onder laboratoriumomstandigheden, maar ook aan boord op zee. De methode zal getest worden in de praktijk op zijn effectiviteit, maar ook op de werkbaarheid binnen het visverwerkingsproces aan boord voor de bemanning. Binnen dit project is gekozen om te starten met twee voor de Nederlandse kottervisserij commercieel belangrijke soorten; schol (Pleuronectes platessa) en tarbot (Scophthalmus maximus).

Uit een enquête in 2018 blijkt dat 72% van de  Nederlandse consumenten vindt dat het welzijn van vissen dezelfde bescherming zou moeten hebben als het welzijn van andere consumptiedieren. Deze groep geeft ook aan hier extra voor te willen betalen. De consument geeft ook aan dat het welzijn van vissen een van de belangrijkste factoren is bij het maken van een keuze voor vis, belangrijker dan overbevissing en bijvangst. Ondanks het belang dat de consument hieraan hecht, is hierover in het visschap zelden informatie zichtbaar. Daarom wordt in dit project ook uitgezocht hoe bedwelmd slachten het best kan worden gecommuniceerd richting consumenten.

Onze doelen zijn daarom:

  1. het operationaliseren van bedwelmen van gevangen schollen en tarbotten aan boord voordat deze dieren worden gedood;
  2. het borgen van de keten zodat een consument er zeker van kan zijn dat de vis die wordt gekocht daadwerkelijk aan boord is bedwelmd, waarbij ook aandacht wordt geschonken aan arbeidsomstandigheden van de bemanning aan boord;
  3. bedwelmd geslachte vis zichtbaar te maken in het schap voor consumenten met behulp van bijvoorbeeld de VISwijzer App of anderszins
  4. verkennen van mogelijkheden om de gekozen vissoorten met meerwaarde(n) te verwaarden
  5. bijdragen aan draagvlak en verspreiden van kennis en de toepassing ervan mogelijk maken bij verschillende stakeholders en in het onderwijs.

Om de ambitieuze doelen te kunnen bereiken, hebben we een multidisciplinair team samengesteld, dat  bestaat uit de volgende partners, MDV Beheer B.V., Fish Management Systems Ltd, Wageningen Livestock Research, Wageningen Marine Research, Wageningen Economic Research, Good Fish Foundation en Stichting Prosea Marine Education. De partners MDV-2, Wageningen Livestock Research en Wageningen Marine Research vormen het managementteam van het project.

We willen met dit project bijdragen aan kennis van bedwelmen van gevangen vissen en vissenwelzijn, en werken aan kennisverspreiding en -toepassing. Daarnaast streven we ernaar dat resultaten van dit project een blauwdruk zijn voor innovatie in de demersale visserij. Het innovatieve karakter van dit project is ambitieus en daarom zijn er een aantal Go/No Go momenten vastgesteld in het project, waarbij steeds kritisch zal worden geëvalueerd  of de haalbaarheid van het project voldoende is.