Project

Gezonde risico's

In dit project worden de risico’s voor de gezondheid van koeien op een melkveebedrijf in beeld gebracht ten behoeve van het diergezondheidsonderwijs. Er is sprake van een toenemende resistentie tegen antibiotica en antiparasitica, steeds meer aandacht van de maatschappij voor dierwelzijn, grote belangstelling voor duurzaam ondernemen, en men wil het antibiotica gebruik sterk terugdringen.

Deze ontwikkelingen vragen om een herbezinning van de gezondheidsleer in het onderwijs en in bedrijfsvoering van het melkveebedrijf. Meer aandacht is nodig voor preventieve maatregelen, ook buiten de reguliere hygiëne-maatregelen. Daarnaast dragen ook het ontstaan van multifunctionele bedrijven zoals zorgboerderijen bij aan de noodzaak om preventie van dierziekten hoog op de agenda van de ondernemer en dus ook het onderwijs te zetten.

De bovenbeschreven behoefte is verwoord in de KIGO aanvraag ‘Gezonde risico’s’, deze is in 2011 toegekend. Het doel van de KIGO aanvraag is om op zowel MBO als HBO niveau studenten de kans te bieden inzichten en vaardigheden te ontwikkelen in het identificeren van handelingsperspectief in zowel diergezondheids, volksgezondheids en omgevingsgerichte vraagstukken. Met behulp van praktijkgerichte tools kunnen de consequenties van bepaalde keuzes in beeld gebracht worden, daarbij krijgen experts en expertisecentra de mogelijkheid om hun kennis op dit gebied in te zetten om simulaties zo reëel mogelijk te maken.

Daarnaast worden door ondernemers samen met studentengroepen en experts uit de mengvoerindustrie en adviesorganisaties de probleemgebieden in beeld gebracht en oplossingen samen met onderzoek uitgewerkt. Met behulp van deze KIGO wordt ervoor gezorgd dat de reeds gegenereerde kennis, inzichten en vaardigheden daar komen waar ze het hardst nodig zijn (op de werkvloer) en dat via de groene onderwijs route zowel als via de levenslang leren route (deelname ondernemers als casebedrijf en trainingsbedrijf, deelname adviseurs) te bewerkstelligen. Dit WURKS-project sluit aan bij het KIGO project. Het WURKS-project heeft als doel om voldoende inbreng van relevante onderzoekkennis in te kunnen brengen. De WURKS aanvraag is mede bedoeld ter ondersteuning van het behalen van de gestelde doelen in de KIGO aanvraag.

Beoogde resultaten

  • Online systeem van gezondheidsleer-arrangementen voor het onderwijs met simulaties voor studenten en ondernemers om keuzes en consequenties daarvan in beeld te brengen, gekoppeld aan bestaande online learning community of CoPs in zowel Nederlands als Engels. Dit online systeem omvat een verzameling van tools en materialen op het gebied van diergezondheid, 6 leerarrangementen (3 op MBO niveau 3+4 en 3 op HBO niveau), een online interactief systeem waarbinnen de leerarrangementen hun plaats krijgen (Wiki-omgeving)
  • Erkenning van intrinsieke waarde van het dier door studenten, docenten en ondernemers zichtbaar in de keuzes die gemaakt worden of de onderbouwing van de keuzes
  • Nieuw afgestudeerden en bestaande werknemers in de melkveesector her- en erkennen redenen voor geneesmiddelen gebruik bij vee en laten zien op de hoogte te zijn van de gevolgen voor humane en veterinaire gezondheidszorg
  • Up to date docenten in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs op gebied van bovenstaande en eerdergenoemde doelen
  • CoP diergezondheid