Open dag

Gras en Maismanifestatie Vredepeel 2023

Wageningen University & Research Open Teelten organiseert ook dit jaar weer de Gras en Maismanifestatie vanuit het demonstratieproject ‘Grondig Boeren met Mais’ en de Publiek Private Samenwerking ‘Ruwvoer, Bodem & Kringlooplandbouw’. Deze vindt plaats op 7 september 2023 op Proefboerderij Vredepeel.

Organisator WUR | Open teelten
Datum

do 7 september 2023 09:15 tot 16:30

Duur Rondgang GRAS of MAIS van 9:15-12:30 en van 13:15-16:30
Locatie Open teelten Vredepeel

Vooraf aanmelden voor de dag is niet nodig. We willen u wel vragen op tijd te zijn, zodat het programma op tijd kan starten.

Programma

Tijdens deze dag kunt u het geleide programma volgen, waarbij diverse thema’s de revue passeren. U kunt kiezen voor het programma MAIS of voor het programma GRAS, welke naar keuze in de ochtend of in de middag gevolgd kunnen worden.

Het ochtendprogramma start om 9:15 uur en het middagprogramma om 13:15 uur. Wilt u beide programma’s volgen? Dan kunt u ’s ochtends het ene programma volgen en ’s middags het andere.

Thema’s tijdens geleide rondgang

Gras

 • Kruidenrijk grasland | Het areaal kruidenrijk grasland neemt de laatste jaren fors toe. Resultaten van het onderzoek naar soorten en kruidenrijk grasland zullen door het Louis Bolk Instituut worden toegelicht. Verder presenteren de kwekers DLF, DSV en Barenbrug hun producten aan de hand van een aantal demostroken.
 • Luzerne teelt | WUR geeft een toelichting over de teelt van luzerne die het afgelopen jaar, door met name het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), extra aandacht heeft gekregen.
 • Maaimoment van grasland | Limagrain geeft aan de hand van de resultaten van hun Field Lab een advies over het beste maaimoment van gras.
 • Duurzaam bouwplan in de melkveehouderij | Op Proefboerderij Vredepeel ligt al 4 jaar een proef waar onderzocht wordt wat de mogelijkheden zijn om de (ruw)voerproductie via vruchtwisseling, op een duurzame manier te optimaliseren. Dit met betrekking tot zowel bodembeheer, klimaat, biodiversiteit, economie en sluiten van kringlopen. WUR geeft een toelichting op de modelresultaten die aangeven welk bouwplan, zowel technisch als economisch, bij welk type bedrijf zou passen.
 • Bemesting grasland m.b.t. wegval derogatie | Bemesting van gras en andere voedergewassen zal er anders uit gaan zien door wegval van derogatie. Agrifirm neemt de bezoeker mee in mogelijke strategieën. Dit doen ze o.a. aan de hand van resultaten van hun graslandbemestingsproef op zandgrond.
 • Behoud grasland | Bodemverdichting is een vijand van goede opbrengsten. Gelukkig is bodemverdichting ook weer te corrigeren. Al is voorkomen beter dan genezen. Vanuit dit oogpunt wordt er door WUR een toelichting gegeven op basis van resultaten vanuit de PPS ruwvoer en bodem. Aan de orde komen: grasland woelen en doorzaaien.

Mais

 • Maisrassen | Limagrain, Syngenta, Corteva, Farmsaat, KWS en Saaten Union vertellen over hun maisrassen. Verder aandacht voor: Agrility (een online platform voor smart-farming toepassingen van Limagrain), BlueN (een bemesting die stikstof uit de lucht haalt van Corteva) en zaaizaadhoeveelheden (door Farmsaat).
 • Zaaisystemen in mais | Kverneland Group geeft toelichting over hun zoektocht naar aanpassing van het zaaisysteem om tot een efficiëntere benutting van de meststoffen te komen.
 • Gewasbescherming | Toelichting door Agrifirm en de gewasbeschermingsmiddelenindustrie over hoe onkruidbestrijdingsstrategieën in mais eruit kunnen zien als we naar 50% reductie moeten in 2030.
 • Nitraatverlies beperken | WUR geeft een toelichting op de kennis over het beperken van nitraatverlies in mais. Deze kennis is de afgelopen 6 jaar opgedaan binnen het project Grondig Boeren met Mais, waar satellietbedrijven in Brabant en Limburg en de systeemdemonstratie op Vredepeel een belangrijke rol in spelen.
 • Meerjarig onderzoek duurzame teeltsystemen | Van 2020 tot en met 2023 zijn een zevental teeltsystemen met mais vergeleken. In deze veldproef wordt o.a. sorghum meegenomen als alternatief voor snijmais. WUR geeft een toelichting op de resultaten.

Demonstratieproject Grondig Boeren met Mais

Het demonstratieproject Grondig Boeren met Mais is opgezet voor een rendabele maisteelt zonder negatieve effecten op de omgeving. Om nu en in de toekomst voldoende mais van hoge kwaliteit te kunnen blijven oogsten moet er vooral meer aandacht komen voor goed bodembeheer. Brabantse en Limburgse agrariërs werken hierin samen met loonbedrijven, adviseurs en onderzoek.

Het project in Brabant is mede gerealiseerd door bijdragen uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, de provincie Noord-Brabant en de Waterschappen Aa en Maas, De Dommel en Brabantse Delta. In Limburg is het project gerealiseerd door bijdragen uit het programma Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Op locatie Vredepeel ligt de Systeemdemonstratie van Grondig Boeren met Mais waar diverse teeltsystemen van mais worden vergeleken. Verder zijn in de afgelopen jaren detaildemonstraties aangelegd waar specifieke vraagstukken nader werden bekeken.