Project

Greenpoint Sonsbeek

Hoe kan het Bezoekerscentrum Sonsbeek hét kenniscentrum worden voor 'groen in de stad'?

Het Bezoekerscentrum Sonsbeek heeft de ambitie om hét kenniscentrum op het gebied van ‘groen in de stad’ te worden. Als overkoepelend projectdoel sluit het bezoekerscentrum aan bij de doelstelling van de Groene Agenda van de gemeente Arnhem:

“Met de groene agenda benoemen we de groene Thema’s, die voor Arnhem een (toegevoegde) waarde hebben. Zoals gezegd bekijken we in de volle breedte het begrip groen. Het is een lijst van onderwerpen en thema’s die een bijzondere (meer)waarde zijn of kunnen worden voor de stad zelf en haar inwoners en bezoekers.”

Bezoekerscentrum Sonsbeek - Park

In haar rol van initiator wil het Bezoekerscentrum Sonsbeek op innovatieve wijze groene kennis ontwikkelen door onverwachte samenwerkingsverbanden tussen burgers, beleidsmakers, organisaties, bedrijfsleven en kennisinstellingen te smeden, en een proeftuin te bieden waarin groene innovaties een kans krijgen. Het opzetten van een Greenpoint vereist van het Bezoekerscentrum Sonsbeek uiteraard een bepaald organisatieniveau en organisatievorm. Om van dit Greenpoint een succes te maken, is dit onderzoeksproject op zoek naar antwoorden op de volgende vragen:

  • Hoe komt het Bezoekerscentrum Sonsbeek in Arnhem erachter op welke manier burgers in Arnhem geactiveerd kunnen worden over ‘groen in de stedelijke omgeving’?
  • Hoe kan het Bezoekerscentrum Sonsbeek deze groene kennis toegankelijk en aantrekkelijk aanbieden aan de burgers van Arnhem?
  • Hoe kunnen burgers meegenomen worden in het proces van kennis delen, versterken van groene dialogen en leren van elkaar?

Om de stap van Bezoekerscentrum naar Greenpoint succesvol te kunnen maken is in dit onderzoeksproject gezocht naar hoe het Bezoekerscentrum de rol van initiator, facilitator en organisator vorm kan geven.

Initiator

Het Bezoekerscentrum Sonsbeek is succesvol in het initiëren van verschillende soorten activiteiten. Om meer samenhang is dit scala aan activiteiten te brengen en de activiteiten explicieter te koppelen aan groene kennis zou gewerkt kunnen worden rondom actuele thema’s. Belangrijk is dat er formele en informele samenwerkingsverbanden worden gesloten met andere (groene) groepen om deze thema’s vorm te geven.

Facilitator

De locatie en de activiteiten waaier van het Bezoekerscentrum Sonsbeek maken het tot een geschikte thuisbasis en verzamelplaats voor groene initiatieven, maar de ontwikkeling van een Greenpoint vraagt meer. Voor het ontsluiten en verbinden van groene kennis is volgens de Gemeente Arnhem een gedegen bedrijfsplan noodzakelijk waarin ook de financiële consequenties worden doorgerekend. Zakelijke initiatieven moeten meer aandacht krijgen.

Organisator

Op het gebied van organisatie kan aan de volgende stappen worden gedacht. Intern formuleert het Bezoekerscentrum Sonsbeek een professioneel vrijwilligersbeleid waarbij wordt gestuurd op het werven van nieuwe vrijwilligers die de stap van Bezoekerscentrum naar Greenpoint mee kunnen ontwikkelen en het tegelijkertijd structuur bieden aan de nu bij het Bezoekerscentrum werkende vrijwilligers. Dit vrijwilligersbeleid wordt helder gecommuniceerd naar alle betrokkenen; taken, rollen en verantwoordelijkheden worden besproken met het team. Er wordt een monitoringstrategie en een communicatiestrategie ontwikkeld voor het vrijwilligersbeleid. 

Extern ligt bij het Bezoekerscentrum Sonsbeek de focus op samenwerking met lokale groene groepen en op het sluiten van onverwachte coalities met als doel kennis delen, kennis ontsluiten en het lokale groene netwerk versterken.

De wheel/star-netwerkstructuur wordt vervangen door een netwerkstructuur. In deze structuur hoeft niet alle afstemming te lopen via de directeur als enige centrale actor maar kunnen ook andere groepen en personen functies vervullen en taken afstemmen. Het arrangementen model dat gehanteerd wordt door Natuur- & Milieueducatie biedt kansen.