Project

Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling

DeltaMilk is een coöperatie van melkveehouders, die eigenaar zijn van Zuivelfabriek De Graafstroom. Het karakteristieke veenweidegebied waarin zij boeren staat onder druk.Het gebied kampt met uitdagingen zoals bodemdaling, waterkwaliteit, hoge uitstoot van CO₂ en verlies van biodiversiteit. De Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling zet zich daarom in voor 'een (h)eerlijke kaas van kruidenrijke én gezonde Zuid-Hollandse bodem uit het mooie Groene Hart.'

In een open, gelijkwaardige samenwerking werken Zuivelfabriek De Graafstroom, DeltaMilk, Waterschap Rivierenland, Rabobank, Wageningen Research en Provincie Zuid-Holland aan deze droom. De partners werken aan oplossingen voor een toekomstbestendige landbouw in de Alblasserwaard: een oplossing voor bodemdaling, herstel van de biodiversiteit van het Groene Hart en verdienmodellen voor de melkveehouderij. 

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Thema’s

Afzonderlijk hebben veel sectoren of partijen niet de instrumenten of de middelen om de gedroomde transitie te verwezenlijken. Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling bouwt netwerken op rondom de volgende thema’s.

Bodemdaling

Door droge zomers zakt de grondwaterstand waardoor het veen uitdroogt en inklinkt. Hierbij komen grote hoeveelheden CO₂ vrij. Daarnaast neemt ook de waterkwaliteit af door de stoffen uit het veen. De partners onderzoeken of ze door het toevoegen van water aan de bodem via buizen (peilgestuurde drukdrainage) de bodemdaling kunnen terugbrengen van 10 tot 15 millimeter per jaar naar 4 tot 5 millimeter per jaar.

Biodiversiteit

Het kenmerkende landschap van het Groene Hart en een gezonde bodem vragen om goede (agro)biodiversiteit. De partners investeren in kruidenrijk grasland en dragen zo bij aan een gezond bodemleven en de unieke weidevogelpopulatie van grutto’s, kieviten, tureluren en de watersnip.

Verdienmodellen

De ontwikkelde meerwaarde voor het landschap en de biodiversiteit leidt tot een stabiel of hoger inkomen voor de agrarisch ondernemers. Hiervoor werken de partners onder andere aan de volgende verdienmodellen: het vermarkten van CO₂-credits en de ontwikkeling van een premium kaas op basis van melk van kruidenrijk grasland.

Kennisontwikkeling

De partners ontwikkelen kennis over de benoemde thema’s voor de transitie naar een duurzame en circulaire economie in het Groene Hart. Kennisuitwisseling met andere partijen in wetenschap en maatschappij staan hierin centraal. Binnen het partnerschap is WUR trekker van het Kennisprogramma. Hierin wordt de diverse kennis- en onderzoeksprojecten op elkaar afgestemd.

Naar website Groene Cirkels