Persbericht

Grote verschillen in ontwikkeling visbestanden

Gepubliceerd op
2 oktober 2012

Volgens de Internationale Raad voor Onderzoek der Zee (ICES) zijn er grote verschillen in de bestandsontwikkelingen van de diverse schoolvormende vissoorten in de open zee. De vangstadviezen voor onder andere blauwe wijting, makreel, horsmakreel en haring zijn 28 september vrijgegeven.

De Europese raad van visserijministers stelt eind 2012 de nieuwe vangstquota vast voor 2013. Het advies van ICES speelt daarbij een belangrijke rol. Onderzoekers van IMARES Wageningen UR doen verslag van de nieuwste vangstadviezen van ICES.

Blauwe wijting gaat de goede kant op

De visserij op blauwe wijting vindt hoofdzakelijk plaats ten westen van Ierland. Na een flinke afname in de stand van deze soort, gaat het nu weer de goede kant op. De hoeveelheid vis neemt weer toe en de visserijdruk is historisch laag. Ook gaat het goed met de jonge aanwas van deze vissoort. De huidige toegestane vangsthoeveelheid (2012) is 391.000 ton. Het vangstadvies voor 2013 is 643.000 ton en is gebaseerd op het beheerplan van de EU, Noorwegen, de Faeröer en IJsland.

Visserijdruk op makreel te hoog

De makreelstand was de afgelopen jaren hoog ten opzichte van de jaren ’80 en ’90. In het laatste jaar lijkt er wat minder makreel te zijn, maar de omvang van het bestand ligt nog steeds boven het veilig niveau. Het ICES-advies is conform het beheerplan van de EU en Noorwegen. De visserijdruk op makreel is momenteel hoger dan het streefniveau zoals afgesproken in het beheerplan, maar wel lager dan de visserijdruk aan het eind van de jaren ’90.Volgens het beheerplan zou in 2013 een vangst mogelijk zijn van tussen de 497 en 542 duizend ton. In 2012 was het ICES-advies om maximaal 639 duizend ton te vangen. Maar omdat een aantal landen buiten het beheerplan om zelf bepalen hoeveel makreel ze vangen, zijn de totale verwachte vangsten hoger (930 duizend ton).

Horsmakreelstand omlaag

Horsmakreel wordt voornamelijk gevangen in “westelijke wateren” en in mindere mate in de Noordzee. De omvang van het visbestand is iets afgenomen ten opzichte van vorig jaar. Daarnaast neemt ook de visserijdruk toe. In vorige jaren werd de toegestane vangst van horsmakreel vastgesteld op basis van een beheerplan. Maar omdat Noorwegen bezwaar aantekende tegen het plan, baseert ICES het advies dit jaar op het MSY principe: dit betekent dat de toegestane vangst wordt vastgesteld op het niveau waarbij het visbestand op de lange termijn een maximale duurzame oogst kan leveren. Dit komt voor 2013 uit op maximaal 126 duizend ton. De toegestane vangst in 2012 was 183 duizend ton.

Visserijdruk op haring in de Noorse zee moet verder omlaag

De haring die in de Noorse zee wordt gevangen heeft zich, na de instorting van de visstand in de jaren ’70 en ’80, sterk hersteld. Sinds 2009 neemt de hoeveelheid vis weer af, maar het bestand bevindt zich nog wel op een veilig niveau van ongeveer 6 miljoen ton. Ook voor deze soort is een internationaal beheerplan. De toegestane vangst in 2012 volgens dat beheerplan is 833 duizend ton. Omdat de visserijdruk volgens het beheerplan iets te hoog is, adviseert ICES voor 2013 een lagere vangst, namelijk maximaal 619 duizend ton.

Bestandsontwikkelingen, totaal toegestane vangst 2012 en ICES-advies voor 2013 (in duizend ton) voor vier vissoorten die voor Nederland belangrijk zijn.
Soort Bestandsontwikkeling Toegestane vangst 2012 Advies toegestane vangst 2013
Blauwe wijting stijgend 391 643
Makreel gelijk niet overeengekomen 497-542
Horsmakreel dalend 183 126
Atlanto-scandische haring dalend 833 619

Vaststellen vangstquota

De visserijbiologen geven de adviezen in september zodat de Europese Commissie en de Raad van Visserijministers van de lidstaten nu al kunnen starten met het voorbereiden van de besluitvorming over de vangstmogelijkheden voor 2013. De Europese Commissie bespreekt de adviezen met de visserijsector en maatschappelijke organisaties. In oktober worden afspraken gemaakt over het beheer en de vangsten met de Kuststaten IJsland, Faeröer, Rusland, Noorwegen en EU. In november maakt de Europese Commissie voor het gezamenlijk beheerde haringbestand in de Noordzee vangstafspraken met Noorwegen. Aan het eind van het jaar stelt de Raad van Visserijministers de toegestane vangsthoeveelheden voor 2013 vast.