Heul

Provincie Utrecht
Ligging Maarn
Coordinaten 158.5-451.
Hoogte tov NAP 7 m
Oppervlakte 63.1 ha
Eigenaar/beheerder Staatsbosbeheer
Bijzondere status
Jaar van aanwijzing 1998
Delen beheerd tot 1998
FGR Hogere Zandgronden
Fysiotoop landduinen, forten en overstoven laagten; leemarme dekzanden
PNV Droog Wintereiken-Beukenbos
De Heul
De Heul

Bosreservaat De Heul grenst aan het Leersumse Veld en bestaat uit eerste en tweede generatie grove-dennenbossen, waarvan de oudste nu ruim 100 tot 120 jaar oud zijn. Douglas, Japanse lariks en Corsicaanse den zijn op redelijk grote schaal aangeplant in de loop van de twintigste eeuw.

Onder de grove den komt een struiklaag op met sporkehout, lijsterbes, eik, berk en grove den.

Waar de grondwaterstanden zich wat dieper in de dekzand- en stuifzandgronden bevinden, domineert pijpenstrootje de kruidlaag. Elders waar het wat droger is, is bochtige smele de belangrijkste soort. Vaak komt hier ook blauwe bosbes en brede stekelvaren voor.

Kaart