Houtribbos

Provincie Flevoland
Ligging Lelystad
Coordinaten 161.0-507.0
Hoogte tov NAP -4.0 m
Oppervlakte 15.5 ha
Eigenaar/beheerder Staatsbosbeheer
Bijzondere status A-locatie
Jaar van aanwijzing 1995
Delen beheerd tot 1995
FGR Zeekleigebied
Fysiotoop zandige kleipolder, kalkrijke kleipolder
PNV Droog Essen-Iepenbos
Houtribbos
Houtribbos

Het Houtribbos in de Flevopolder is tussen 1964 en 1968 machinaal ingeplant met populier en bijgemengd met gewone es, zwarte els en zomereik. Een deel van de populieren is in 1976 gekapt om de ontwikkeling van es en zomereik te bevorderen. Kort daarna is een aantal van de overgebleven populieren geringd en omgetrokken. Er is daardoor een redelijke hoeveelheid dood hout aanwezig. De struiklaag, ook aangeplant, is goed ontwikkeld met soorten als hazelaar, vogelkers en eenstijlige meidoorn. Gewone esdoorn en gewone es verjongen zich spontaan. Het Houtribbos laat zien dat door aanleg en gericht beheer in relatief korte tijd een bos kan ontstaan, dat een natuurlijke samenstelling heeft en een gevarieerde structuur.

Het bos is aangelegd op kalkrijke zandgrond met een hoog lutumgehalte. Soms komt hierover een kleidekje voor. Op deze basenrijke bodem vindt geen strooiselophoping plaats.

Kaart