Project

iSOIL - Interactions between soil related sciences – linking geophysics, soil science and digital soil mapping (iSOIL)

Doelstelling van het project is het ontwikkelen van een nieuwe generatie betaalbare, niet-destructieve detectie- en monitoring technieken om accurate, hoge-resolutie bodem eigenschappenkaarten en databestanden te genereren op verschillende ruimtelijke schaalniveaus.


In relatie tot de implementatie van de nieuwe EU Soil Strategy (COM2006.231), is een investeringsimpuls op dit gebied hoogst noodzakelijk. De doelstelling is niet gewijzigd.

Achtergrond en aanleiding

Bij opstellen en handhaven van nieuwe milieurichtlijnen en bij het uitvoeren van risico analyses op nationaal en Europees niveau, die in alle geledingen van de maatschappij van belang zijn, is behoefte aan nauwkeurige en betaalbare meet- en detectietechnieken die op dit moment niet voorhanden zijn.

Probleemstelling

De huidige bodemkaarten en bestanden hebben als belangrijke tekortkoming dat ze:

i) onvoldoende gebruik maken van informatie afgeleid uit recent ontwikkelde meettechnieken (b.v. remote en proximal sensing).

ii) met name gestoeld zijn op waarnemingen door de mens (karteerder) i.p.v. objectieve reproduceerbare metingen, en

iii) kostbare tijd- en arbeids-investering vergen. Aangezien de vraag naar accurate ruimtelijke maar ook temporele bodeminformatie steeds belangrijker wordt, o.a. in relatie tot de implementatie van de nieuwe EU Soil Strategy (COM2006.231), is een investeringsimpuls hoogst noodzakelijk om benodigde velddata op een eenvoudiger, goedkopere en ook accuratere manier te verzamelen voor de verschillende gebruikers, van wetenschap tot beleid.


www.isoil.ufz.de