Project

Meerwaarde mest en mineralen 1

LTO Nederland maakt zich sterk om evenwicht op de mestmarkt in 2015 te creëren en voor een kunstmestvrije veehouderij in 2020. Kern van deze strategie is dat de aanvoer van mineralen naar de landbouw via veevoeding, kunstmest en toepassing van bioraffinage wordt gebracht op een efficiëntie minimum. Daarvoor is het van groot belang dat het gebruik aan mineralen uit dierlijke mest, reststromen en kunstmest binnen Nederland verder wordt geoptimaliseerd en dat anderzijds de export mogelijkheden van mineralen door herwinning uit reststromen wordt vergroot.

De samenwerking van het agrarische bedrijfsleven, onderzoek en overheid in deze PPS richt zich op het op korte termijn realiseren van de genoemde ambities door middel van onderzoek, innovatietrajecten en kennisvalorisatie in de agrarische sector, waarmee de noodzakelijke doorbraken worden gerealiseerd.

Doelstelling

Deze PPS richt zich op hoofdlijn op het zoveel mogelijk sluiten van de voer‐mest kringloop op bedrijfsniveau, binnen Nederland en Noordwest Europees niveau teneinde beschikbare grondstoffen optimaal te gebruiken en verliezen te minimaliseren.

Werkwijze

Om de doelstelling te bereiken wordt ingezet op het toepassen van bioraffinage voor het valoriseren van veevoedergrondstoffen en voedergewassen gericht op een efficiënt gebruik van voedergrondstoffen en een hogere benutting van mineralen in de veehouderij.

  • Op maat gebruiken van mest en mineralen gericht op duurzaam bodembeheer (o.a. organische stof en mineralen, kwaliteit van de leefomgeving)
  • Verwaarden van dierlijke mest en zijstromen via bioraffinage/verwerkingstechnieken om zo te komen tot de productie van groene kunstmest, herwinnen van mineralen en productie van secundaire grondstoffen voor de biobasedeconomy(“towardsindustrialsustainability”)
  • Bevorderen van de samenwerking tussen partijen in de veehouderij, veevoeding, mestverwerking, bemesting, waterzuivering voor het optimaal benutten van groene grondstoffen en mineralen
  • Vergroten van de kennisverspreiding onder ondernemers en erfbetreders voor het vergaand toepassen van nieuwe kennis om milieueffecten te minimaliseren en mineralenefficiency te maximaliseren.

Penvoerder

LTO Nederland

Lees meer publicaties: