Nieuws

Mogelijkheden van ecosysteemdiensten verkend

Gepubliceerd op
26 juni 2012

Natuur is aantrekkelijk om diverse maatschappelijke doelen te realiseren. Zo kan bijvoorbeeld in heuvelachtige gebieden waterretentie worden gerealiseerd door middel van een natuurlijk beekdal, in plaats van met stuwen, dijkverhoging of waterbekkens. Dan profiteren naast de natuur zelf ook landbouw en recreatie. Een ander voorbeeld is het inzetten van natuurlijke plaagbestrijding in de landbouw. Dat komt natuur, milieu, landbouw en landschap ten goede. Met het benoemen en waarderen van dit soort ‘ecosysteemdiensten’ – de baten die ecosystemen de mensheid bieden – worden mensen zich bewust van hun afhankelijkheid van de leefomgeving. Dat is een belangrijke conclusie uit het rapport Ecosysteemdiensten in Nederland: verkenning betekenis en perspectieven dat Dick Melman en Martijn van der Heide van Wageningen UR schreven in opdracht van Planbureau voor de Leefomgeving.

Betekenis nutsfuncties

Meer aandacht voor de mogelijke betekenis van nutsfuncties van de natuur is niet alleen goed om meer maatschappelijke waardering voor natuur te krijgen, maar kan ook helpen om andere problemen beter te lijf te gaan en duurzame oplossingen te ontwikkelen. De auteurs noemen drie thema’s waarop ecosysteemdiensten een rol zouden kunnen spelen: watergerelateerde, voedselgerelateerde en klimaatgerelateerde ecosysteemdiensten. Op deze drie thema’s zou de natuur - meer dan nu- een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van deze maatschappelijke vraagstukken.

Zorgvuldige communicatie

De onderzoekers wijzen er overigens wel op dat het van groot belang is om in de communicatie over ecosysteemdiensten zorgvuldig te werk te gaan. De term ecosysteemdiensten blijkt namelijk een technocratische uitstraling te hebben en daarom bij veel mensen weerstand op te roepen. En dat terwijl veel mensen de inhoudelijke achtergrond van het begrip juist wél aanspreekt.

Meer informatie:

Melman, Th.C.P. & C.M. van der Heide (2011). Ecosysteemdiensten in Nederland: verkenning betekenis en perspectieven. Achtergrondrapport bij Natuurverkenning 2011, WOt-rapport 111. Wageningen, Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu.