Nieuws

Monitoring stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden 2022

Gepubliceerd op
26 oktober 2022

Per 1 juli 2021 is de Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering (Wsn) ingevoerd. In deze wet zijn onder meer doelen voor de reductie van stikstofdepositie voor 2025, 2030 en 2035 vastgelegd. In dit eerste monitoringsrapport beschrijft het RIVM de ontwikkeling van het oppervlak stikstofgevoelige natuur in Natura 2000-gebieden tussen 2005 en 2030.

De studie legt de uitgangssituatie vast en is het eerste rapport uit een reeks waarmee de voortgang van de Wsn wordt gemonitord. Deze monitoring bestaat uit 4 rapporten en vloeit voort uit de eind 2021 verschenen Verkenning werkprogramma monitoring en evaluatie stikstofstofreductie en natuurverbetering. Op verzoek van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vindt uitvoering plaats door een consortium van het PBL, RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en WUR (Wageningen University & Research). Volgende rapportages gaan over de voortgang en effecten van natuur- en stikstofmaatregelen, de doeltreffendheid en doelmatigheid van de beleidsinzet en de landelijke natuurdoelen en volgen vanaf 2023.