Project

Plateau voor varkens

Een plateau in een varkenshok is bedoeld ter vergroting van het dierenwelzijn.

Een plateau in een varkenshok, bereikbaar door een loopplank, kan een oplossing zijn om in bestaande en nieuwe varkensstallen zowel het totale leefoppervlak als het aandeel dichte vloer te vergroten. Bovendien kan een plateau ook als hokverrijking dienen (meer keuzemogelijkheden om bijvoorbeeld te liggen of te exploreren).

Alle feiten over plateau op een rij

Feiten rondom het toepassen van plateau voor vleesvarkens en gespeende biggen (t/m 2015):

o In 2001 en 2002 heeft het toenmalig Praktijkonderzoek Veehouderij in opdracht van toenmalig PVV en LNV onderzoek gedaan naar de gebruiksmogelijkheden van een plateau bij vleesvarkens (Vermeij et al, 2002). Op basis van dit onderzoek heeft het toenmalig ministerie van LNV tot 2018 vrijstelling gegeven om een plateau toe te passen bij vleesvarkens met bepaalde eisen aan de uitvoering.
o M.b.t. het toepassen van een plateau voor gespeende biggen is er geen wettelijk kader.
o Naast het wettelijk kader zijn er ook marktconcepten die het plateau onder bepaalde voorwaarden (eisen aan de uitvoering) toestaan voor gespeende biggen en vleesvarkens.
o De wettelijke en markteisen hebben vooral betrekking op maatvoeringen. Deze belemmeren het doorontwikkelen van het plateau. Door de huidige eisen is het plateau niet altijd toepasbaar in bestaande stallen.
o In 2012 heeft Wageningen Livestock Research in opdracht van EZ een evaluatie uitgevoerd m.b.t. tot de toepassing van plateau’s in vleesvarkensstallen (Vermeer et al, 2012). Uit deze evaluatie op twee praktijkbedrijven blijkt dat de conclusies en aanbevelingen vergelijkbaar zijn met het eerder verricht onderzoek bij vleesvarkens.
o In 2012 is op VIC Sterksel en op een praktijkbedrijf in opdracht van toenmalig LNV oriënterend onderzoek verricht naar de perspectieven van het toepassen van een plateau voor gespeende biggen. Uit dit oriënterend onderzoek bleek dat het functioneren van het plateau bij biggen vergelijkbaar is dan bij vleesvarkens. Wel is de kans op bevuiling van het plateau met mest en urine bij biggen mogelijk groter dan bij vleesvarkens.

Doel van het project: Plateau voor varkens

Het doel van dit project is tweeledig en heeft betrekking op gespeende biggen en vleesvarkens:

o Opstellen systeemomschrijving op basis van onderzoek en praktijkervaringen die de toepasbaarheid vergroten met waarborg van dierenwelzijn. Deze systeemomschrijving moet erkend worden door varkenshouders, EZ en de Dierenbescherming.
o Doorontwikkelen plateau om huidige nadelen te minimaliseren (bevuiling met mest en urine, arbeidsomstandigheden en arbeidsbehoefte).