Project

Poort naar de Peel

Nationaal park De Groote Peel is een groot aaneengesloten natuurgebied deels gelegen in het noordoostelijke deel van de gemeente Nederweert. Het gebied direct ten zuiden van de Groote Peel kent een agrarisch landgebruik. Oorspronkelijk was dit weiland en kleinschalig van aard, waardoor het een belangrijk broedgebied is voor weidevogels, zoals bijvoorbeeld de grutto. Een groep betrokken burgers uit Ospeldijk en omgeving maken zich zorgen over de intensivering van de landbouw tussen Ospeldijk en de Groote Peel en de effecten daarvan op de biodiversiteit, landschapsbeleving en volksgezondheid in het gebied.

Daarnaast zien zij juist kansen in het vergroten van deze waarden bij het keren van deze trend. Daarom willen de opdrachtgevers graag weten wat de kansen zijn om invulling te geven aan de bufferzone—reeds benoemd in het kader van Natura2000 en het behalen van de doelstellingen daarin vastgelegd—tussen intensieve landbouwgebieden en de Groote Peel. Hun doelen zijn het beschermen van de natuur in de Groote Peel en het mogelijk maken van karakteristieke kleinschalige landbouw rondom Ospeldijk en daarmee de biodiversiteit, beleving van het landschap en leefbaarheid van het gebied te vergroten.

Tussen de Groote Peel en Ospeldijk is een trend intensivering van de landbouw zichtbaar, welke de initiatiefnemers willen keren. Hun wens is een concept voor de inrichting van het gebied, en hoe deze te bereiken, om hun ambities richting te geven. Daarom zal met dit onderzoek geprobeerd worden de volgende vragen te beantwoorden:

Onderzoeksvragen:

Voor de totstandkoming van het concept zal aangestuurd worden op een “bottom up” aanpak. Naast een grondige beleidsmatige en financiële analyse zullen een serie gesprekken met de grondeigenaren, dialoog tussen grondeigenaren en burgers, en het samenbrengen van alle belanghebbende partijen en instanties in het gebied, input leveren voor het plan. Hiermee verzamelen we zo veel mogelijk invalshoeken en creëren we een zo groot mogelijk draagvlak.