Software

Proeftuin-BEA: rekeninstrument voor ammoniakemissie

De Nederlandse melkveehouderij heeft de uitdaging om de totale ammoniakemissie te verminderen. Om tot meer inzicht te komen in de totale ammoniakemissie op uw bedrijf en deze te verminderen is de Proeftuin-BEA ontwikkeld.

Download de Proeftuin BEA

De Nederlandse melkveehouderij heeft de uitdaging om de totale ammoniakemissie te verminderen. Heeft u inzicht in de ammoniakemissie op uw melkveebedrijf en hoe u deze kunt verminderen? Proeftuin BEA heeft een instrument ontwikkeld waarmee u achteraf kunt doorberekenen wat de daadwerkelijke ammoniakreductie van maatregelen op uw bedrijf is. De uitkomsten van de Proeftuin-BEA zijn bedrijfsspecifiek, omdat zoveel mogelijk beschikbare data van het bedrijf zelf wordt gebruikt.

Doel

Het doel van de Proeftuin-BEA is om achteraf de ammoniakreductie van maatregelen voor een melkveebedrijf op jaarbasis te berekenen.

Aandachtspunten

De Proeftuin-BEA berekent de emissie op basis van meerdere bedrijfsspecifieke kengetallen. Het gaat om het aantal dieren per diercategorie, voeropname, voerverteerbaarheid, melk(eiwit)productie, beweiding, staltype, mestaanwending (grasland en bouwland), wijze van mesttoediening en kunstmestgebruik. De meeste data voor de berekening is rechtstreeks in te laden vanuit de BEX en KringloopWijzer.

Het instrument is niet geschikt om vooraf in te schatten wat de ammoniakemissie op uw bedrijf zal worden. Indien u het instrument toch gebruikt om een toekomstige situatie door te rekenen, dan geeft dat onbetrouwbare resultaten.

Projectinformatie

De Proeftuin-BEA is een initiatief van de Proeftuin Natura 2000 in Overijssel en is ontwikkeld door Wageningen Livestock Research in samenwerking met melkveehouders en diverse bedrijfsadviseurs.