Project

REFERTIL - Improvement of comprehensive bio-waste transformation and nutrient recovery treatment processes for production of combined natural products

REFERTIL heeft als doel om het gebruik van minerale meststoffen en landbouwchemicaliën te verminderen door recycling van behandeld organisch afval tot compost en biochar.

refertil_logo.jpg

Intensieve landbouw en menselijk handelen hebben de natuurlijke kringloop van stikstof en fosfor verstoord. De industriële landbouw is sterk afhankelijk van een continue gebruik van gedolven, niet-hernieuwbare fosfaten en de energie-intensieve toevoer van stikstof. Menselijke activiteiten hebben ervoor gezorgd dat de totale hoeveelheid reactief stikstof in de wereldwijde kringloop sinds de industriële revolutie naar schatting is verdubbeld en de hoeveelheid fosfor is verdriedubbeld. Dit heeft geleid tot een sterke behoefte aan grotere duurzaamheid. Zo moet bijvoorbeeld de nutriëntenkringloop in de landbouw worden gesloten door stedelijke en landelijke gebieden op doeltreffende wijze met elkaar te verbinden. In deze context vormt een lager gebruik van minerale meststoffen en chemicaliën in de landbouw een belangrijke prioriteit, die kan worden verwezenlijkt door behandeld organisch afval te hergebruiken in de vorm van compost en biochar.

Doel

REFERTIL wil eraan bijdragen dat de verwerking van stedelijk organisch afval, nevenproducten van de voedingsindustrie en organisch afval van de landbouw worden omgevormd van een kostbaar verwijderingsproces tot een inkomstengenererende bedrijfssector. Hiervoor is een EU-27 genormeerde, geavanceerde, grootschalige en emissievrije verwerking van bioafval en herwinning van nutriënten noodzakelijk. Dit levert veilige, voordelige en gestandaardiseerde compost- en biocharproducten op, waarvan fosfor en stikstof op voordelige en winstgevende wijze door agrarische ondernemers kunnen worden gebruikt. Het resultaat is niet alleen een nieuwe economische sector, maar ook een verbeterde voedselveiligheid en een schoner milieu.

Wat is biochar en hoe wordt het gemaakt?

Biochar is een koolstofhoudende as die ontstaat door pyrolyse van biomassa die uit diverse soorten plantaardig en/of dierlijk afval bestaat. Biochar wordt gebruikt voor multifunctionele bodemverbetering, verbetering van het waterhoudend vermogen, natuurlijke bemesting en/of koolstof vastlegging in de landbouw. Biochar ontstaat door verkoling van biomassa bij gemiddeld 500°C onder vrijwel zuurstofloze omstandigheden (pyrolyse). Het gaat hierbij om een nagenoeg emissievrij productieproces waarin alle materiaalstromen worden gerecycled tot natuurlijke en veilige producten. Professioneel geproduceerde biochar kan de natuurlijke balans van de bodem herstellen en de gewasopbrengst verhogen door verbetering van de droogtetolerantie van planten, de bodemvruchtbaarheid en de eigenschappen van gewassen.

Wat zijn de End-of-Waste-criteria?

De nieuwe Kaderrichtlijn afvalstoffen (2008/98/EC) bepaalt dat bepaalde teruggewonnen afvalstoffen na behandeling niet langer als afval hoeven te worden aangemerkt, mits ze voldoen aan bepaalde criteria, de zogenaamde End-of-Waste (EoW)-criteria. De EoW-criteria zijn de eisen waaraan een uit afval teruggewonnen materiaal moet voldoen om ervoor te zorgen dat gebruik van dit materiaal in geen geval schadelijk voor mens en milieu is.