Project

REFRESH - Adaptive Strategies to Mitigate the Impacts of Climate Change on European Freshwater Ecosystems

REFRESH: zoetwater experimenten door heel Europa. Adaptieve mitigatiestrategieën om de invloed van klimaatverandering op de Europese zoetwater ecosystemen te dempen.

logo_refresh.jpg

Het klimaat verandert sneller dan de natuurlijke veranderingen die in het verleden hebben plaatsgevonden. De beschikbaarheid en kwaliteit van zoetwater bepaalt het functioneren van elk ecosysteem. Natuurlijke ecosystemen die al onder druk stonden door vervuiling en veranderingen in landgebruik hebben nu te maken met de bijkomende druk van de klimaatverandering. De druk van de klimaatverandering vormt daarom een serieuze bedreiging voor de maatschappij.

Situatie

Om een beter beeld te krijgen van de manier waarop waterhoudende ecosystemen reageren op de directe en indirecte invloeden van klimaatverandering, is de output van eerder onderzoek gebruikt voor de ontwikkeling van beleid en implementatiestrategieën die nodig zijn om de ecosystemen met waterhoudend moeras met oevers te beschermen.

De basis voor REFRESH lag in het project Euro-Limpacs (een project in het zesde kaderprogramma van de EU): een geïntegreerd project om de invloeden van de wereldwijde veranderingen op de Europese zoetwatersystemen te evalueren en de directe en indirecte invloeden van klimaatverandering op de fysische en ecologische aspecten van deze zoetwatersystemen te meten.

Doel

Het voornaamste doel van REFRESH is een kader te ontwikkelen dat watermanagers helpt om financieel effectieve programma's te ontwerpen voor de restauratie van zoetwaterecosystemen. Dit is erg belangrijk voor invloeden die landgebruik- en klimaatverandering hebben in de context van toekomstige waterkaders en habitatrichtlijnen.

Methode

Grootschalige veldexperimenten zijn in Europa opgezet, verdeeld over verschillende gradiënten, om dit kader te ontwikkelen. Experimenten van deze grootte hebben voor dit doel nooit eerder plaatsgevonden. De 'trans-Europe' methode is tevens nieuw: elk land dat deelneemt voert exact dezelfde experimenten uit en meet precies dezelfde data. De focus van de experimenten is op drie factoren van klimaatverandering die invloed hebben op water: veranderingen in watertemperatuur, het waterniveau en stroming & nutriënten. In het kader van de stroomexperimenten worden in 2011 en 2012 nevengeulen gegraven om een gedeelte van het water door te laten, te laten stagneren, en op te laten drogen. Dit is ontworpen om het effect te meten van de voorspelde droogtes in de zomers van komende tientallen jaren.

Resultaten

De experimenten van stroomtemperaturen zijn in 2010 gestart. De eerste rapporten verschijnen eind 2011.

Vlootbeek1.gif

Het figuur laat een plot zien van de watertemperatuur (op de verticale as links) en de mate van schaduw (Leaf Area Index, op de verticale as rechts) in relatie met een gradiënt van een waterstroom met schaduw (horizontale as links tot het midden) naar een open waterstroom (horizontale as van het midden naar rechts). Het is duidelijk dat de leaf area index terugzakt op punt 0 (dat is de grens tussen schaduw en open) en de watertemperatuur stijgt.

Informatie

Meer informatie is te vinden op de UK site en de website REFRESH.