Project

Regelgeving nieuwe productiedieren: dromedaris

De Wetenschapswinkel heeft in opdracht van een producent van dromedarismelk zich verdiept in de problematiek van de wet die toelating regelt en in de welzijnsaspecten van voor melkproductie gehouden dromedarissen.

Mogen dromedarissen en andere exotische dieren in Nederland gehouden worden als dieren voor productie van bijvoorbeeld melk? Aan wat voor criteria moet dan voldaan worden? Hoe komt een dier op de lijst van te houden dieren, de zogenoemde positieflijst?

Het rapport De dromedaris ingelijst? laat zien dat de positieflijst niet transparant tot stand is gekomen en dat de criteria bij de ontwikkeling van de regelgeving niet consequent zijn gebruikt. Het houden van dromedarissen, mits voldaan aan bepaalde eisen, bleek niet te leiden tot onoverkomelijke dierenwelzijnproblemen.

Criteria positieflijst

De criteria voor de bepaling of een dier in Nederland voor productiedoeleinden gehouden mag worden waren niet eenduidig en zijn niet consequent gebruikt bij het opstellen van de regelgeving in de jaren 90. Deze wet is opgesteld terwijl er al verschillende dieren gehouden werden, wat het proces sterk heeft beĆÆnvloed. Nieuwe soorten kunnen op de lijst geplaatst worden wanneer een procedure succesvol doorlopen wordt. Een dergelijke procedure zou eigenlijk voor alle diersoorten die op de positieflijst staan doorlopen moeten worden om ze alle gelijk te behandelen. Voor de meeste dieren op de positieflijst is niet helder waarom ze op de positieflijst terecht zijn gekomen.

Hoe op de positieflijst te komen?

Nieuwe soorten kunnen op de positieflijst geplaatst worden wanneer een protocol voor toelating van nieuwe soorten voor productiedoeleinden succesvol doorlopen wordt. De ondernemer moet daarvoor een welzijnsdossier inleveren met daarin praktijkinformatie over het houden van de diersoort. Bij vissoorten moet daarnaast informatie van een externe onderzoeker en het oordeel van een onafhankelijke commissie bijgevoegd zijn. Aan de hand van dit dossier neemt de Minister van LNV de uiteindelijke beslissing of een diersoort op de positieflijst kan worden geplaatst.

Objectieve en eerlijke beoordeling?

Het doorlopen van vaste procedures bij aanvragen om nieuwe soorten op de positieflijst te plaatsen en het schatten van de welzijnssituatie voor deze dieren, maakt een objectievere en eerlijkere beoordeling mogelijk. Diersoorten kunnen eventueel van de positieflijst worden geschrapt als op basis van nieuwe kennis of ongewenste ontwikkelingen de aanvaardbaarheid van het houden van een diersoort voor productiedoeleinden in het geding komt. Ook kan bekeken worden of minimumnormen moeten worden vastgelegd om een bepaald niveau van welzijn te garanderen voor elk dier op de positieflijst. De huidige praktijk van het houden van dieren in Nederland maakt het gecompliceerd om alle diersoorten langs dezelfde lat te houden vanwege de mogelijk grote effecten op de Nederlandse dierlijke productie.

Voorbeeld: houden van dromedarissen

Als voorbeeld is gekeken naar welzijnsaspecten bij het houden van dromedarissen voor de melkproductie en enkele andere exotische diersoorten in Nederland. Het houden van dromedarissen, mits voldaan aan bepaalde eisen, bleek niet te leiden tot onoverkomelijke dierenwelzijnproblemen. Rond het machinaal melken van dromedarissen zijn wel aanwijzingen gevonden die duiden op welzijnsproblemen.