Nieuws

Regio Helmond streeft naar duurzame energie uit mest en biomassa

Gepubliceerd op
21 februari 2013

De Energie Club Helmond Regio heeft zich tot doel gesteld om de stad Helmond en de aangrenzende gemeenten klimaatneutraal te maken. Zij ziet een toekomst met duurzame energie uit mest en biomassa. Maar is dat haalbaar? Onderzoekers van de Wetenschapswinkel van Wageningen UR (University & Research centre) concluderen in een verkennende studie dat met louter mestvergisting de doelen moeilijk haalbaar zijn, maar een combinatie met andere initiatieven biedt perspectief.

De Energie Club Helmond Regio (ECHR) wil met voorbeeldprojecten instanties en bedrijven in de regio aanzetten tot acties. Daartoe heeft zij heeft de Wetenschapswinkel van Wageningen UR benaderd om haar op weg te helpen bij het onderzoeken van de mogelijkheden als het gaat om opwekken van duurzame energie uit mest. Intussen is er een start gemaakt om de mogelijke contouren uit te werken voor een deel van het gebied. Met dit voorbeeld kan de regio Helmond toewerken naar een klimaatneutrale toekomst.

De onderzoekers inventariseerden de vele initiatieven op het gebied van mest en/of covergisting in de regio Helmond, maar constateerden dat deze initiatieven door gebrek aan financiën, problemen met de vergunningen en uitvoering als ‘eenlingacties’ niet daadwerkelijk van de grond komen. Het enthousiasme is groot, maar samenwerking ontbreekt nog te vaak. Daarbij is goed ondernemerschap een essentiële voorwaarde.

Mest- en/of covergisting in de regio kan volgens de onderzoekers zeker een positieve bijdrage leveren om duurzame energie te produceren. Deze energie (warmte, biogas, elektriciteit) moet dan wel efficiënt worden benut. Alleen door alle initiatieven aan elkaar te koppelen kunnen er werkelijk stappen worden gemaakt richting een klimaatneutrale regio, aldus het rapport van de Wetenschapswinkel.

Workshop toekomstbeeld

Voor een deel van het gebied zijn voorstellen gedaan om lopende initiatieven te verbinden en is uitgewerkt op welke wijze dat zou kunnen. Op basis van deze kansen zijn de contouren aangegeven van een te ontwikkelen toekomstbeeld voor een beperkt gebied in de regio Helmond (Kanaalzone), waar vele initiatieven verbonden kunnen worden via gas- of warmtenetwerken. Om dit toekomstbeeld te toetsen en verder uit te werken is een workshop gehouden met stakeholders uit het gebied.

Lange termijn visie

Om toe te werken naar dit toekomstbeeld, moet er een gebiedsplan voor de lange termijn worden opgesteld. Hierin krijgen niet alleen co en/of mestvergisting een plek, maar ook infrastructuur, warmte-koudeopslag, kassen, geothermie, zonne-energie, afzet van energie en het gebruik van restwarmte. De bedrijven kunnen dan steeds stappen nemen, die in dit beeld passen. Dit betekent ook dat bedrijven en gemeenten concrete keuzes moeten maken over de richting van die stappen. Dit geeft ondernemers duidelijkheid en maakt helder welke initiatieven de moeite waard zijn om op dit moment verder te ontwikkelen omdat die initiatieven binnen de lange termijnvisie passen.

Consortium

De ECHR heeft naar aanleiding van het onderzoek aangegeven de duurzame ontwikkeling van de energievoorziening in de Helmond-regio te willen blijven stimuleren en bevorderen als burgerinitiatief. De ECHR wil gaan werken aan de vorming van een consortium, die de toekomstplannen vorm gaat geven en de nodige financiële middelen investeert. Hierbij gaat de ECHR nauw samenwerken met betrokkenen als de Stichting Bedrijventerreinen, Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) en de betrokken gemeenten, als beheerder van de ondergrondse infrastructuren.

Op vrijdag 22 februari is het rapport aangeboden aan vertegenwoordigers van de gemeente Helmond en omliggende gemeenten tijdens een mini-symposium waarin ook vertegenwoordigers van het Europees Parlement, lokale overheden en bedrijven spreken.