Project

Rewilding voor klimaat en biodiversiteit

wildE is een Horizon2020-project in het kader waarvan een multidisciplinair onderzoeks- en innovatieprogramma wordt voorgesteld dat de nexus klimaat-biodiversiteit aanpakt in nauwe samenhang met de sociaaleconomische dimensie van grootschalig natuurherstel.

Rewilding is een vorm van ecologisch herstel waarbij de nadruk ligt op het verminderen van menselijke controle en het vertrouwen op ecosysteemprocessen om de hersteldoelstellingen te bereiken. Oorspronkelijk ontwikkeld voor de bescherming van grote, aaneengesloten gebieden ('wildernis'), heeft het concept van 'rewilding' zich recentelijk ontwikkeld tot een procesgerichte, dynamische benadering die de autonomie van natuurlijke processen ('wildheid') benadrukt. De potentiële sociaaleconomische voordelen van nieuwe koolstofkredietregelingen, in combinatie met lage uitvoeringskosten, zouden kunnen leiden tot "klimaatslimme herbebossing" - dat wil zeggen een strategie om de klimaatvoordelen van herbebossing zodanig te vergroten dat synergieën met andere milieu- en maatschappelijke behoeften worden gecreëerd.

Het overkoepelende doel van wildE is om het potentieel van klimaatslimme rewilding voor ecologisch herstel in heel Europa te beoordelen en te vergroten. Het project beoogt de ontwikkeling en uitvoering van een multidisciplinair onderzoeksprogramma dat zich richt op de nexus klimaat-biodiversiteit in nauwe samenhang met de sociaaleconomische dimensie van grootschalig natuurherstel, met inbegrip van scenario's die dit potentieel zullen aantonen onder verschillende toekomstscenario's voor landgebruik en klimaatverandering. Met 8 casestudies in heel Europa zal wildE wetenschappelijke inzichten, methoden en instrumenten leveren voor verschillende geografische, ecologische en sociale contexten, om EU-beleidsmakers, nationale regeringen, regio's, lokale gemeenschappen en commerciële bedrijven te helpen bij het verankeren van ecologisch herstel van het type rewilding in hun beleid en plannen om koolstofneutraliteit te bereiken, de aanpassing aan het klimaat te versterken en het verlies aan biodiversiteit om te keren. De bijdrage van FNP aan het project is het leiden van een beoordeling van maatschappelijke percepties van natuur en gerelateerde beheerstrategieën in heel Europa, en het analyseren van conflicten in verband met rewilding en herstel in verschillende sociaal-culturele contexten.

Onderzoeksthema's:
- Forest & nature conservation governance
- Human nature interactions
- Role of power & knowledge in policy making