Project

Seminar Kleine Takken

Het seminar “kleine takken” komt voort uit de ontwikkeling van een vergelijkbaar seminar voor de melkveehouderij sector, dat in oktober 2008 wordt uitgevoerd. Het seminar kleine takken heeft tot doel om kennisuitwisseling tot stand te brengen tussen wetenschap en (praktijk)onderwijs, en bij te dragen aan een vernieuwende wijze van kennisontwikkeling.

Er wordt een integratie van academisch onderzoek en academisch- en beroepsonderwijs beoogd. Dit seminar is een samenwerking tussen Wageningen Universiteit, HAS Den Bosch en CAH Dronten.

In het seminar worden veehouderijsystemen in het licht van kostenbesparingen en dierenwelzijn behandeld. Naast technologische oplossingen en ontwikkelingen, is er aandacht voor de maatschappelijke context. De definitieve agenda wordt bepaald in overleg met docenten, leerlingen en studenten tijdens een tweetal voorbereidende bijeenkomsten.

Overdag vinden excursies plaats naar innovatieve boerenbedrijven en Wageningen UR praktijkbedrijven. Hierbij worden teams van studenten en leerlingen samengesteld. De teams zijn elk verantwoordelijk voor de organisatie en invulling van 1 dag in het seminar. De teams worden begeleid door de projectcoördinator. Deze bewaakt de voortgang en onderhoud de contacten met de docenten.

Er wordt een rondleiding gegeven door de betreffende boer, gevolgd door een voorbereide presentatie door de leerlingen/studenten met betrekking tot het onderwerp. Aansluitend wordt een bijdrage geleverd door een onderzoeker van Wageningen UR of externe spreker. Afgesloten wordt met een discussie.

Resultaten

Het seminar vond plaats in de week van 17 – 21 november 2008.  Net als het melkvee seminar (WURKS-2008-002) is ook dit project goed ontvangen door de deelnemers. Er heeft veel uitwisseling plaats gevonden. Docenten van de betrokken instellingen zijn enthousiast over deze onderwijsvorm die wordt gezien als een aanvulling op het bestaande programma.