't Sang

Provincie Noord-Brabant
Ligging Mierlo
Coordinaten 172.7-383.3
Hoogte tov NAP 18 m
Oppervlakte 20.9 ha
Eigenaar/beheerder Staatsbosbeheer
Bijzondere status A-locatie
Jaar van aanwijzing 1987
Delen beheerd tot 1953
FGR Hogere Zandgronden
Fysiotoop lemig dekzand; dekzand op leem; verdroogd beekdal
PNV Gewoon Elzenbroekbos
't Sang is een bijzonder fraai voorbeeld van een beekdal-elzenbroekbos en kent een grote diversiteit.
't Sang is een bijzonder fraai voorbeeld van een beekdal-elzenbroekbos en kent een grote diversiteit.

Bosreservaat ‘t Sang ligt in beekdal van Goorloop en Vleutloop. Het beekdal in zijn geheel is te karakteriseren als een kleinschalig cultuurlandschap, waarin diverse bosjes en vochtige graslanden voorkomen. Het bos wordt ingesloten door landbouwgronden.

De bodem bestaat uit veen en zandgronden, soms met een kleidekje.

‘t Sang was al in 1837 voor een groot gedeelte bedekt met bos. Waarschijnlijk is het bos al voor 1800 aanwezig. Deels is het spontaan ontstaan, het andere deel is waarschijnlijk aangelegd als hakhout.

De belangrijkste boomsoort is zwarte els. Op de iets drogere gronden komt ook zomereik voor. Wilde lijsterbes, grauwe wilg, ruwe berk, zachte berk en vogelkers vormen de struiklaag. Plaatselijk is populier aangeplant.

Gele lis, braam, smalle stekelvaren, wijfjesvaren en elzenzegge komen afwisselend in de kruidlaag voor.

Kaart