Project

Toiletstal

VIC Sterksel test nieuwe concepten uit waarmee de emissies van ammoniak en geur vanuit de varkenshouderij worden verminderd.

Het project Toiletstal op VIC Sterksel omvat verschillende innovatieve stalsystemen waarbij rekening wordt gehouden met het natuurlijk lig- en mestgedrag van varkens. Uiteindelijk is het doel om mest geconcentreerd op te vangen, waardoor je mest en urine bij de bron kunt scheiden. Zo wordt de emissie van ammoniak en geur bij de bron gereduceerd, waardoor het mogelijk een alternatief voor de luchtwasser wordt. Tevens is het betere klimaat in de stal prettiger voor de dieren en de varkenshouder. In het project wordt via verschillende invalshoeken gezocht naar manieren om het mestgedrag van varkens te sturen.

Meegroeitoilet; jong geleerd is oud gedaan!

Onder het motto ‘jong geleerd is oud gedaan’ leren jonge biggen in de kraamstal van de zeug waar ze moeten mesten, zodat ze dit mestgedrag doorzetten tot in de vleesvarkensstal.

Biggen leren in de natuur en in bedrijfsmatige omstandigheden veel van hun moeder. Zo is eerder het ontwikkeltraject ‘Jong geleerd, oud gedaan’ opgezet om een voersysteem te ontwikkelen dat de voeropname rond het spenen verhoogt. Bij ‘Jong geleerd, oud gedaan’ kregen biggen al voor het spenen hun voeding via hetzelfde voersysteem dat ook na het spenen werd ingezet. Het bleek dat dieren die al voor spenen een voersysteem aangeleerd hadden gekregen, na het spenen eerder en meer vast voer opnamen. Biggen kregen hier op jonge leeftijd dus iets aangeleerd van de zeug (eetgedrag), waar ze in hun latere leeftijd profijt van hadden (meer eten na spenen/ kleinere speendip).

Als biggen volgens ditzelfde principe van de zeug kunnen leren waar ze moeten mesten, heeft dit in de uiteindelijke vleesvarkensperiode positieve effecten op bevuiling en stalklimaat. Doel van het onderzoek is te kijken naar de mogelijkheden om jonge biggen in de kraamstal het mest- en urineergedrag van de zeug te laten overnemen, en ze dit toiletgedrag in de latere opfok (biggenopfok en vleesvarkensstal) te laten doorzetten.

Toiletstal kleine groepen

De toiletstal voor kleine groepen is een vleesvarkensafdeling met 12 hokken van 12 dieren, waarin door  hokinrichting en klimatiseren – verse lucht, prettige temperatuurcondities – het mestgedrag wordt gestuurd. Door de gezwaaide hokopstelling met een mestopvang met mestpannen centraal in de afdeling, is het emitterend oppervlak klein. Hierdoor wordt de ammoniakemissie beperkt. In deze afdeling liggen balkjes op de roostervloer; de dieren worden gestimuleerd achter het balkje te mesten. In 2014 willen de ammoniakemissie meten in deze afdeling.

Toiletstal grote groepen

De toiletstal voor grote groepen is een vleesvarkensafdeling waarbij door middel van duidelijke afbakening in functiegebieden (liggen, eten, mesten) het mestgedrag van de varkens gestuurd wordt. In dit ronde toilet mest momenteel 85% van de dieren. We proberen de afdeling zo te optimaliseren dat bijna alle dieren hier gaan mesten. In 2014 experimenteren we daarom met de plaats van de voerbakken en met de roosters op de mestplaats.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan