Dienst

VeenWijzer

Met de VeenWijzer berekent u voor een melkveebedrijf in het westelijk veenweidegebied de gevolgen van een verandering in de bedrijfsopzet voor zowel het economisch bedrijfsresultaat als gestelde maatschappelijke en milieudoelen.

De melkveehouderij in het westelijk veenweidegebied heeft te maken met een reeks van maatschappelijke en milieudoelstellingen, zoals het remmen van bodemdaling, het beperken van emissies naar de lucht, efficiƫnt en effectief waterbeheer, een goede waterkwaliteit en het behoud van biodiversiteit. Tegen deze achtergronden stellen ondernemers zich ten doel een goed bedrijfsrendement te behalen en dit vraagt (andere) keuzes vanuit economisch perspectief.

Doordat meerdere belangen gediend moeten worden die een verschillende optimale bedrijfsopzet kennen, wordt het voor een veehouder steeds lastiger om tot een integraal verstandige keuze te komen. Dit is waarom de VeenWijzer is ontwikkeld. De VeenWijzer bundelt de beschikbare kennis van vele kennisvelden en maakt de onderlinge relatie tussen verscheidene maatregelen en doelstellingen inzichtelijk.

VeenWijzer is gratis beschikbaar en hier te downloaden.