Nieuws

Wat zijn ecosysteem- diensten eigenlijk?

Gepubliceerd op
14 augustus 2012

Er is in het beleid, de politiek en de wetenschap steeds meer belangstelling voor zogenaamde ecosysteemdiensten. Dat maakt het des te belangrijker om goed met elkaar af te spreken wat we daar precies onder verstaan. Frank Veeneklaas doet in WOt-paper 16 een voorstel voor een afbakening van het begrip.

Drie soorten ecosysteemdiensten

Veeneklaas definieert het begrip ecosysteemdiensten als de baten die de levende natuur de mens oplevert. Dat kunnen dan drie soorten diensten zijn: voorzienende, zoals het leveren van schoon drinkwater, regulerende zoals natuurlijke plaagbestrijding en culturele ecosysteemdiensten. Voorbeelden van dat laatste zijn  natuur als bron voor inspiratie of educatie en natuur als decor voor recreatie.

Relatie tussen biodiversiteit en ecosysteemdiensten is niet rechtlijnig

In de paper staan ook voorstellen om de begrippen die nauw samenhangen met ecosysteemdiensten te definiëren. Volgens Veeneklaas is de relatie tussen biodiversiteit en ecosysteemdiensten niet rechtlijnig. Een lage biodiversiteit is niet hetzelfde als weinig opbrengsten. Omgekeerd betekent een hoge biodiversiteit niet per se een grote productie van voor de mens nuttige goederen of diensten. Instandhouding van ecosysteemdiensten betekent dus niet zonder meer behoud van biodiversiteit. Biodiversiteit is echter naast een eigenschap van een ecosysteem ook een output, die als zodanig door mensen wordt gewaardeerd en daarmee een ecosysteemdienst is.

Ook negatieve kanten

Verder vraagt Veeneklaas aandacht voor de negatieve kanten van het benutten van ecosysteemdiensten. “Zo zijn de baten van wetlands uitvoerig gedocumenteerd in termen van habitat voor vogels, waterretentie en –reiniging en als buffer tegen overstromingen, maar zij zijn ook een bron voor ziekten zoals malaria. Betere benutting van ecosysteemdiensten zal betekenen dat de natuur die we in de afgelopen eeuwen met succes uit ons leven hebben teruggedrongen, weer dichter bij de mensen komt te staan. En daarmee ook de kwade kanten van de natuur.” Andere onderwerpen die aan de orde komen, zijn de verschillen tussen landschapsdiensten en ecosysteemdiensten en de redenen voor onderbenutting van ecosysteemdiensten.

Meer informatie

F.R. Veeneklaas (2012). Over ecosysteemdiensten. Een afbakening, WOt-paper 16. Wageningen, Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, onderdeel van Wageningen UR.