Studentinformatie

‘Wonen op het water: succes- en faalfactoren’

De mogelijke effecten van de klimaatsverandering en bodemdaling zorgen ervoor dat een andere aanpak van het waterbeheer in Nederland noodzakelijk is. Naar aanleiding van het hoog water in 1993 en 1995 heeft een cultuuromslag in water management plaatsgevonden.


Een onderzoek naar vijf case studies met waterwoningen

Naast het nemen van technische maatregelen dient water in de toekomst meer de ruimte te krijgen. De aanzet daartoe is in 2000 vastgelegd in de PKB ‘Ruimte voor de Rivier’. Daarnaast wordt Nederland ook geconfronteerd met een toenemend ruimtegebrek voor woningbouw. De groeiende ruimtebehoefte voor onder andere water en wonen zorgt voor een grotere druk op de beschikbare ruimte. Meervoudig ruimtegebruik, met betrekking tot wonen en water, biedt een oplossing voor het groeiende ruimtegebrek voor verstedelijking én de toenemende vraag naar ruimte voor water. Een vorm van meervoudig ruimtegebruik, met betrekking tot wonen en water, die de afgelopen decennia zijn intrede heeft gedaan, is wonen op het water. In de praktijk blijkt wonen op het water echter nog maar weinig te zijn toegepast. Tot op heden zijn slechts een aantal projecten met waterwoningen gerealiseerd.

In opdracht van Oranjewoud BV heeft Dries Schuwer een handreiking voor wonen op het water opgesteld. Het doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen in succes- en faalfactoren met betrekking tot wonen op het water. Voor het onderzoek zijn 5 case studies met drijvende woningen geanalyseerd. Er zijn gesprekken gevoerd met verschillende partijen, zoals gemeenten, projectontwikkelaars, waterbeheerders en bewoners.

Voor de categorieën proces, maatschappij, instrumenten en techniek zijn knelpunten gesignaleerd en oplossingsrichtingen benoemd. De volgende aspecten blijken onder andere van belang te zijn voor een succesvol project: het benoemen van de woningen als onroerend goed, een goede bereikbaarheid in verschillende situaties en de mogelijkheid voor belanghebbende partijen om te participeren.

Trefwoorden:
Ruimtelijke planning, water management, waterwonen, drijvende woningen, succes- en faalfactoren, oplossingsrichtingenRapport
Het volledige rapport is te downloaden via de website: www.waterzonderruimte.nl

Contact
Dries Schuwer
MSc-student Ruimtelijke Planning
E-mail: dries.schuwer@wur.nl