Subsidie op de organisatie van een evenement

Subsidie op de organisatie van een NSK

Het is mogelijk om voor een NSK een voorwaardelijke subsidie van SWU Thymos te krijgen van maximaal € 200,-. De begroting van het NSK dient minimaal drie maanden voordat het NSK plaatsvindt, te zijn ingeleverd bij SWU Thymos. Deze begroting wordt behandeld in de wekelijkse vergadering van het SWU Thymos bestuur, waarna aan de organisatiecommissie wordt gemeld of deze is goed-/afgekeurd.

In geval van een positief resultaat dient de winst naar verhouding verdeeld te worden over de subsidieverstrekkers, SSN (wanneer deze subsidie heeft verstrekt) en SWU Thymos. Het bedrag mag niet groter zijn dan de voorwaardelijke subsidie. In geval van een negatief resultaat is het verlies geheel voor rekening van SWU Thymos. Echter, bij nalatigheid van de organisatiecommissie is de desbetreffende SSV verantwoordelijk voor het verlies. Indien de begroting op welke manier dan ook dreigt te worden overschreden met 15% of meer, dient de commissie contact op te nemen met SWU Thymos (zie regl. 4, art. 3).

Sponsorbudget WUR (voor evenementen inclusief NSK's)

Via SWU Thymos is het mogelijk om aanspraak te maken op het Sponsorbudget WUR. De aanvraag moet bij SWU Thymos ingediend worden, waarna het SCB besluit of deze aanvraag gehonoreerd wordt. Deze sponsormogelijkheid vanuit de WUR heeft als doel de universiteit te promoten en haar naamsbekendheid te vergroten. Het maximum aan te vragen bedrag is €300,- en de aanvraag dient minimaal één maand vóór het evenement  ingediend te worden. Aanvragen die later ingediend worden kunnen alleen goedgekeurd worden als er nog budget over is. Er wordt door de universiteit jaarlijks €2.270,- geschonken voor deze sponsoring. Hier geldt dus: wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

De sponsoraanvraag bevat in ieder geval de volgende zaken:

  1. Naam evenement en gewenst sponsorbedrag
  2. Algemene informatie over het evenement of toernooi
  3. Een begroting met de inkomsten en uitgaven van het evenement
  4. Een overzicht van de mogelijkheden van sponsoring van de WUR

Details zijn in het onderstaande aanvraagformulier te vinden.

Na afloop van het evenement moet een evaluatieverslag worden geschreven en binnen drie maanden na plaatsvinden worden ingeleverd bij SWU Thymos. In dit verslag moet het verloop van het evenement kort geschetst worden en verder moet de promotie van WUR duidelijk naar voren komen en aantoonbaar zijn (foto's, flyers, posters, programmaboekje, etc.) Wanneer aan deze eisen is voldaan, zal het sponsorbudget WUR uitgekeerd worden.  

Wanneer je meer wilt weten en/of vragen hebt, neem gerust contact met ons op!