Huurvoorwaarden sportaccommodaties

Algemene voorwaarden met betrekking tot ingebruikneming van sportaccommodaties van Wageningen UR.

 1. lngebruiknemer is aansprakelijk voor alle door haar toedoen ontstane schade, hetzij indirect waaronder de schade die door of aan een ieder met toestemming op of in de in gebruik gegeven accommodaties aanwezig is, aan de accommodaties en alles wat daarop of daarin is, wordt toegebracht.
 2. Wageningen UR is nimmer aansprakelijk voor vermiste, verloren of beschadigde voorwerpen.
 3. Wageningen UR is nimmer aansprakelijk voor letsel of ander schade toegebracht aan ingebruiknemer of een ieder die met toestemming van ingebruiknemer op of in de accommodatie aanwezig is.
 4. Een ieder die zich schuldig maakt aan ordeverstoring c.q. wangedrag wordt zonder voorafgaande waarschuwing van of uit de accommodaties en het sportcomplex verwijderd.
 5. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de beheerder. lngebruiknemer heeft zich stipt te houden aan de voorschriften die door de beheerder, conciƫrge(s) of andere daarvoor aangewezen personen worden gegeven.
 6. De beheerder behoudt zich te allen tijde het recht voor de accommodaties tijdens het gebruik te betreden, wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen of aanvullende bepalingen te maken.
 7. In de gehele accommodatie geldt een rookverbod.
 8. Het nuttigen van consumpties in de sporthal, squashbanen, sportzaal en tribune is verboden.
 9. De stalling van auto's, motorrijtuigen en fietsen dient te geschieden op de daarvoor bestemde plaatsen.
 10. Het plaatsen van reclameborden en het aanbrengen van reclameteksten is verboden op of in de in gebruik gegeven accommodaties. Reclame op kleding is toegestaan.
 11. Huuraanvragen worden in de regel alleen in behandeling genomen als zij minimaal een maand van tevoren zijn ingediend.
 12. Huuraanvragen worden alleen in behandeling genomen als zij door een van de op dat moment in functie zijnde bestuursleden worden ingediend. (Dus aanvragen van leden, aanvoerders e.d. blijven buiten beschouwing.)