Testimonial

Geleerde lessen expliciet maken voor internationalisering Nederlandse tuinbouw

Met verschillende activiteiten wil Dutch Horticultural Trade Board (DHTB) de internationalisering van de Nederlandse Tuinbouw ondersteunen. Hoe effectief zijn deze activiteiten en hoe kun je de geleerde lessen expliciet maken? Onderzoek waar Wageningen Economic Research bij heeft geholpen.

De Nederlandse tuinbouw heeft alle kennis en kunde in huis om internationale kansen te verzilveren.
Harm Maters

Ervaringen uit het recente verleden tonen aan dat het een uitdaging is om de Nederlandse tuinbouw te internationaliseren. Nederlandse tuinbouwproducten als bloemen worden ver over de Nederlandse grenzen geëxporteerd, maar dit geldt niet voor de Nederlandse tuinbouwexpertise. “De Nederlandse tuinbouw heeft alle kennis en kunde in huis om kansen die internationaal ontstaan te verzilveren”, aldus Harm Maters, voorzitter van Dutch Horticultural Trade Board (DHTB). “Nederland verhandelt zijn tuinbouwproducten al lang met succes op de wereldmarkt. Met kennis, technologie en ondernemerschap kunnen we ons verbreden van exporteren tot wereldwijd expanderen.”

Geleerde lessen expliciet maken

DHTB onderneemt verschillende activiteiten om de internationalisering van de Nederlandse Tuinbouw te ondersteunen. Denk aan buitenlandse missies, deelname aan internationale conferenties en marktverkenningsstudies. Deze activiteiten waren experimenteel van aard en er was weinig bekend over de effectiviteit. Maters: “We willen de geleerde lessen graag expliciet maken. Daarvoor moesten we terugkijken op de eigen ervaringen, feedback ontvangen en vooruitblikken. We hebben Wageningen Economic Research gevraagd om ons hierin te ondersteunen.”

De keuze voor Wageningen Economic Research lag voor de hand, aldus Maters. “Wageningen Economic Research heeft verschillende expertises in huis voor dit onderzoek. Groot pluspunt is bovendien de mix van onderzoek met sectorkennis. Dat is echt een pre.” De samenwerking verliep goed. Maters: “We zochten een onafhankelijke onderzoeksinstelling die de expertise heeft om de juiste vragen te kunnen stellen. Hierdoor kun je dingen op tafel krijgen die bij de betrokken ondernemers en organisaties spelen. Die basiskennis was bij de interviews duidelijk aanwezig.”

De resultaten in de rapporten zijn van evident belang voor de sector.

Belangrijke onderzoeksvragen waren in dit geval welke lessen zijn geleerd met betrekking tot de gehanteerde werkwijze van DHTB en in hoeverre de activiteiten van DHTB Founding Fathers hebben geholpen met de internationalisering van hun ondernemingen. Om de leerervaringen van de gehanteerde werkwijze en de oogst expliciet te maken zijn twee deelstudies uitgevoerd. Hiervoor zijn ruim twintig interviews, een workshop en twee presentaties uitgevoerd. “Het onderzoek laat zien dat meer dan 80 procent van de Founding Fathers heeft ervaren dat onze activiteiten van meerwaarde zijn geweest voor het opdoen van de contacten en kennis die nodig zijn om hun onderneming te kunnen internationaliseren”, vertelt Maters.

Voldoende aansluiten bij behoeften

Het viel op dat de ondernemingen die meest positief waren over de activiteiten van grote internationaliseringsambities hebben, bij de opstart onvoldoende internationale klanten hadden, een traditie hebben van investeren in de middellange termijn en middelgroot zijn qua omvang (tussen de 50 en 250 man). “Dat is interessant om te weten”, aldus Maters. “Nu kunnen we bij toekomstig geïnteresseerde ondernemingen kijken of de activiteiten voldoende aansluiten bij hun behoeften.” Internationalisering van de tuinbouw blijkt een langetermijninvestering die een aanpassing van de Nederlandse werkwijze vergt. Werken aan coalitievorming en lokale intelligence zijn daarbij cruciaal. Maters: “We willen nieuwe leden en betrokkenen van DHTB deelgenoot maken van onze leerervaringen om voort te kunnen bouwen op de opgedane inzichten.”

Door de aanwezige expertise bij Wageningen Economic Research was de samenwerking ook efficiënt. “De contacten waren heel direct. Je zat meteen op de materie waar het over moest gaan. Hierdoor konden we effectief werken.” Wageningen Economic Research is een bekende naam als onderzoekscentrum op economisch en agrarisch onderzoeksgebied, en dat sprak Maters aan. “Andere onderzoeksbureaus zeggen dat ook te kunnen maar met Wageningen Economic Research waren we gegarandeerd van een onafhankelijk, gerenommeerd onderzoeksinstituut. De resultaten in de rapporten zijn van evident belang voor de sector.” In de toekomst zou Maters waarschijnlijk weer voor Wageningen Economic Research kiezen. “Natuurlijk moet je altijd kijken naar de specifieke case maar bij onderzoek op sociaaleconomisch en agrarisch gebied maakt Wageningen Economic Research zeker een grote kans.”