Testimonial

Voor beleid is betrouwbare en adequate bodeminformatie nodig

Ik wil dat boeren, bodembeheerders en ook de mensen in steden de bodem zo duurzaam mogelijk gaan gebruiken. Daarvoor heb ik informatie nodig over de toestand van de bodem door de tijd heen, om te zien welke effecten het ingezette beleid heeft.

Om duurzaam bodemgebruik te toetsen is betrouwbare informatie essentieel
Niek de Wit, beleidscoördinator biodiversiteit en bodembeheer (Ministerie van Infrastructuur en Milieu)

Vroeger lag de focus in het bodembeleid op bodemverontreiniging, sanering en bescherming. Inmiddels is het beleid meer gericht op duurzaam gebruik van de bodem in brede zin. De grootste biodiversiteit vinden we in de bodem, het is een dynamisch systeem. Mits slim beheerd is de bodem in staat vuile bodems schoon te maken, de bodemvruchtbaarheid te verhogen en de gevolgen van wateroverlast en droogte te beperken.

Alleen werd bodemkundig informatie van oudsher vooral verzameld om de landbouwproductie te bevorderen. Overheden en andere bodemgebruikers hebben nu andersoortige informatie nodig, die zo goed mogelijk op het maatschappelijk gebruik van de bodem aansluit. Deltares, RIVM, TNO, het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek in Oosterbeek en Alterra Wageningen UR hebben verschillende soorten bodemdata in huis. Misschien moeten we daar een loket boven hangen, dat de gebruiker naar de juiste informatie leidt.

De laatste jaren is er veel geïnvesteerd om het Bodem Informatie Systeem zo actueel, volledig en laagdrempelig mogelijk te maken. Vanuit gebruiksoogpunt is regelmatige actualisering noodzakelijk. Die actualisering kan plaatsvinden op basis van de vraag, zodat er informatie komt die aansluit op de behoefte van de gebruiker. De boer heeft basisinformatie nodig over zijn akker, gemeenten en provincies voor het optimaal inrichten van het stedelijk en landelijk gebied, en ik heb samengestelde informatie nodig over regio’s. Zo kan ik zien of ons beleid effectief is. Als je kunt aantonen dat boeren met een hogere biodiversiteit in de bodem productiever zijn, ondersteunt dat het beleid ook vanuit economisch perspectief.

Goede informatie is eveneens essentieel bij de vraag hoe we in de toekomst optimaal met de bodem kunnen omgaan om klimaatverandering te temperen. Moeten we veenbodems conserveren om de broeikasgassen die erin zijn opgeslagen, vast te houden? Met welk grondwaterpeil kunnen we zowel het veen behouden als boeren hun werk laten doen? Voor dit soort beleidsmatige dilemma’s hebben we betrouwbare en adequate informatie nodig.”