Testimonial

Voor natuurbeleid is actuele informatie van de bodem noodzakelijk

Iedereen heeft belang bij actuele bodeminformatie
Enno Bregman, senior onderzoeker (provincie Drenthe)

Drenthe bestaat voor een groot deel uit landelijk gebied. Ondergronds hebben we gas, olie en zoetwatervoorraden. Onze bodemkennis en -kaarten waren dertig tot veertig jaar oud, maar ondertussen is ongeveer 40 procent van onze veenbodems verdwenen. Voor het natuurbeleid is het belangrijk om daar een goed beeld van te hebben.

Zo waren er natuurdoelen geformuleerd voor veenbodems die er helemaal niet meer bleken te zijn. Ook bij waterhuishoudkundige maatregelen is actuele kennis van belang. Boeren vragen vaak om verlaging van het grondwaterpeil, maar dat versterkt de afbraak van het veen. Bij veenoxidatie komen bovendien veel broeikasgassen vrij. Dat willen we zoveel mogelijk tegengaan.

De provincie Drenthe is zelf begonnen met het updaten van bodemkennis en –kaarten. Vanaf 2007 werken we samen met Alterra Wageningen UR, aan het actualiseren van bodemkaarten en aan een heldere, meer gedetailleerde geomorfologische kaart, waar gemeenten ook mee uit de voeten kunnen. Voor Drenthe zijn die kaarten klaar. De ervaringen die we hebben opgedaan, delen we graag. Zelf ben ik ook bij het Bodem Informatie Systeem (BIS) betrokken als lid van de begeleidingscommissie.

Doorlopende communicatie met gebruikers, vanaf het begin af aan, is onmisbaar. Dat vergroot het draagvlak en helpt onderzoekers om hun ideeën te toetsen. De nieuwe bodeminformatie hebben we gebruikt voor het beleidsplan ondergrond van de provincie Drenthe. Dat beleidsplan is uniek. Het geeft aan waar mogelijkheden en potenties liggen voor de exploitatie van gas en olie, drinkwaterwinning, warmte-koude opslag, ondergrondse afvalberging in zoutkoepels en bijvoorbeeld elektriciteitsopslag en hoe dat zich verhoudt tot de meer bovengrondse aardkundige waarden. Het is een instrument waarmee je ondergrondse en bovengrondse activiteiten op elkaar kunt afstemmen.

Iedereen heeft belang bij actuele bodemkaarten en een goede karakterisering van de ondergrond. Dankzij de actualisering maakt het Bodem Informatie Systeem kwalitatief echt een verdiepingsslag. Ook wordt gewerkt aan het digitaal beschikbaar maken van de data. De toegankelijkheid vraagt nog wel wat aandacht. Uitvoeringsgerichte gebruikers hebben baat bij toegepaste bodemkaarten. Ook zou de stap naar monitoring een goede zijn. We kunnen niet weer dertig jaar wachten. De bodem verandert, de vragen veranderen. Het Bodem Informatie Systeem kan een essentiële rol vervullen als dynamisch informatiesysteem.