Wat is het Wageningen Biodiversiteits Initiatief?

Het Wageningen Biodiversiteits Initiatief (WBI) is een overkoepelende structuur die kenniseenheden van WUR verbindt om een sterke en significante bijdrage te leveren aan het ombuigen van de dalende biodiversiteitscurve om deze weer te doen stijgen. Het initiatief heeft als doel zowel in transformatief onderzoek als onderwijs te verbinden en te inspireren en zo collectief een natuurinclusieve maatschappij te ontwikkelen.

Om dit doel te bereiken gaat het WBI:

  1. het kennisgebaseerde bewijs leveren dat nodig is om effectieve en inclusieve beslissingen te nemen voor het behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit;
  2. onze toekomstige leiders trainen en opleiden met onze academische onderwijsprogramma's.

Contacten creëren is daarbij essentieel. Het WBI knoopt banden aan tussen verschillende wetenschappelijke disciplines op de WUR-campus en daarbuiten. Ook stimuleert het uitwisselingen tussen verschillende belanghebbenden in de maatschappij. Het organiseren van dialogen is van cruciaal belang bij het creëren van deze contacten: luisteren naar en in dialoog gaan met anderen vanuit diverse invalshoeken is een doeltreffende manier om de potentiële routes richting innovatie die ons naar een natuurinclusieve maatschappij leiden, te ontdekken en verkennen.

Het WBI werkt op alle niveaus, van wereldwijd tot lokaal, en heeft tot doel kennis en strategieën te ontwikkelen om zowel in de zee als op het land de biodiversiteit en de ecosysteemdiensten die daarvan afhangen actief te herstellen. Een verder doel van het WBI is om een katalysator te zijn voor acties voor transformatieve veranderingen richting een natuurinclusieve, rechtvaardige maatschappij.
Arthur Mol, Rector Magnificus, Wageningen University & Research

Deze dialogen leiden naar de co-creatie van een transdisciplinaire onderzoeksagenda die de ambitieuze taak om de dalende biodiversiteitscurve om te buigen, aanpakt in de volgende focusgebieden:

  1. Biodiversiteit, landbouw en voedsel
  2. Interacties tussen mensen en wilde dieren
  3. De waarde van natuur

Studenten, promovendi en maatschappelijke groeperingen worden nadrukkelijk uitgenodigd om bij te dragen aan deze dialogen. Ze kunnen zo helpen om wetenschappelijke onderzoeksgebieden te identificeren en prioriteit te geven. En ook om te focussen op maatschappelijke behoeften en innovatie in onze onderwijsprogramma's.

Door de activiteiten van het WBI neemt WUR een leiderschapsrol op zich in de wereldwijde biodiversiteitswetenschap en kennisgebaseerde oplossingen voor transformerende verandering richting een natuurinclusieve maatschappij.

Hoe kun jij ons helpen de curve om te buigen?

WUR werkt al aan de ontwikkeling van transformatieve routes die leiden tot het duurzaam samenleven van gemeenschappen met de natuur. Met dit initiatief doet WUR een appel op belanghebbenden – beleidsmakers, industrieën, bedrijven en ngo's – maar ook op medewetenschappers en studenten wereldwijd om samen op dit onderzoek voort te bouwen en het te versterken, en het in de praktijk te brengen voor de maatschappij. We kunnen het verlies van biodiversiteit alleen stoppen als we nu beginnen met samenwerken. Ben jij klaar voor deze uitdaging, sta je open voor de complexiteit van het onderwerp en wil je graag samen naar antwoorden zoeken? Neem dan contact met ons op!

Werken aan biodiversiteit is een gezamenlijke inspanning
Liesje Mommer

Waarom contact opnemen met het WBI?

Met een grote diversiteit aan expertise uit verschillende disciplines (bijv. agronomie, teelt en fokkerij, ecologie, economie, innovatietechnologie, microbiologie, politicologie, sociologie en bodemkunde) verenigt het WBI de essentiële wetenschappelijke expertise om de kennis en technologieën die nodig zijn om de dalende biodiversiteitscurve om te buigen, te bediscussiëren en mede-ontwikkelen. Maar alleen samen kunnen we de strategieën die nodig zijn om dit te bereiken, ontwikkelen en uitproberen. Ons doel is om te co-creëren met belanghebbenden en zo complexiteit en debat welkom te heten, en oplossingen te zoeken voor de dilemma's en nadelige gevolgen.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Wat betekent natuurinclusief? Wat betekent natuurgebaseerd?

We gebruiken de termen natuurinclusief en natuurgebaseerde oplossingen. Natuurinclusief verwijst naar duurzame, rechtvaardige en inclusieve denkwijzen en handelswijzen ten bate van zowel mens als natuur, op een manier die tegelijkertijd de biodiversiteit en ecologisch en menselijk welzijn bevordert. Het staat voor dat punt aan de horizon dat we willen bereiken als onderdeel van de overgang naar een meer natuurinclusieve maatschappij. Natuurgebaseerde oplossingen (NBS, nature-based solutions) zijn een van de vele voorgestelde 'afleveringsmechanismen' om een meer natuurinclusieve maatschappij te bereiken. De term NBS staat voor duurzaam gebruik, management en behoud van natuur om sociaal-economische uitdagingen zoals voedselproductie, klimaatverandering, duurzame energie en groenere steden het hoofd te bieden. In ons document hebben NBS geen voorkeur voor sommige technologieën boven andere, of sommige aanpakken boven andere. We moeten collectief de eerste stappen zetten met een groot aantal verschillende NBS-oplossingen om een natuurinclusieve maatschappij te creëren. NBS hebben recentelijk veel aandacht gekregen in de wetenschap en in beleid, omdat ze worden gezien als een integrale aanpak die synergieën kan stimuleren en nadelen van duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGs, sustainable development goals) kan verkleinen.

Wat is transformatieve verandering?

We gebruiken ook de term transformatieve verandering, maar wat bedoelen we daarmee? Er is groeiend bewijs dat voortdurende met elkaar verbonden sociale problemen, zoals biodiversiteitsverlies maar ook honger, klimaatverandering, onhoudbare groei, armoede en maatschappelijke ongelijkheid, niet kunnen worden aangepakt door simpelweg méér te doen van wat er al werd gedaan, een aanpak die 'stapsgewijze verandering' wordt genoemd. In plaats daarvan is er steeds meer verlangen naar transformatieve verandering – een fundamentele, systeembrede herstructurering van hoe samenlevingen zijn georganiseerd. Dit omvat veranderingen in sociale, economische, milieutechnische en technologische oplossingen, en in de denkramen die daaraan ten grondslag liggen. Wanneer onderzoek aan transformatieve verandering bij wil dragen, moet het een breed scala aan perspectieven en waarden uit de discipline accepteren, en alle relevante nadelen beschouwen bij het ontwikkelen van routes. Naar deze verschillende perspectieven luisteren en hun beweegredenen op diep niveau begrijpen is de basis van transformatief onderzoek doen en transformatieve routes ontwikkelen.