Procedure ACT

Heeft u een innovatief idee, een vraag of een onopgelost probleem waar u niet aan toe komt? Samenwerken met studenten van Wageningen University & Research (WUR) kan een oplossing bieden. Society Based Education verbindt vragen uit de samenleving aan het onderwijs van de WUR. Dit doen ze ook voor het vak Academic Consultancy Training (ACT). ACT is een vak waarin je samen met studenten kunt werken aan jouw consultancy vraag!

Het doel van het vak Academic Consultancy Training (ACT) is om studenten een mogelijkheid te bieden om een academisch consultancy project uit te voeren in samenwerking met een externe opdrachtgever. Studenten werken in multidisciplinaire (en vaak multiculturele) teams, waarin ze zoeken naar praktische oplossingen op basis van wetenschappelijke kennis. Het project wordt afgesloten met een academisch consultancy advies voor toekomstige acties voor de opdrachtgever.

Procedure

Consultancy vragen kunnen het hele jaar worden ingediend. Jaarlijks zijn er 5 startmomenten van het vak ACT, namelijk september, november, januari, maart en mei.

Om te bepalen of (en op welk termijn) de vraag aan de studenten aangeboden kan worden, wordt onder andere gekeken naar:

 1. Of de consultancy vraag voldoet aan de eisen die het vak stelt;

 2. Of het onderwerp van de vraag past bij de expertises van de studenten die zich voor de eerstvolgende periode hebben aangemeld voor het vak. Dit verschilt per periode

Vooral van het laatste punt is het dus afhankelijk voor welk startmoment een consultancy vraag kan worden aangeboden. Let er daarom op dat er enige tijd tussen het indienen en starten van het project kan zitten.

Onderaan deze pagina staat informatie over wat er verwacht wordt van een opdrachtgever.

Past uw vraag bij het vak ACT?

Twijfelt u of uw consultancy vraag past bij het vak ACT? Neem dan contact op met Society Based Education via het contactformulier. Samen zal dan bekeken worden in welke bachelor- of mastervak studenten het beste met uw vraag aan de slag kunnen gaan.

Criteria voor consultancy vraag van bedrijf/opdrachtgever:

 • Het is een actuele vraag
 • De vraag is complex: het vereist een academisch denk- en werkniveau
 • Het onderwerp valt binnen het domein Voedsel en Leefomgeving
 • De vraag is praktisch: de studenten worden uitgedaagd om praktische oplossingen te vinden op basis van wetenschappelijke kennis en maatschappelijke inzichten
 • De vraag is trans-disciplinair: de opdracht streeft naar integratie van wetenschappelijke kennis uit verschillende academische disciplines en praktische inzichten uit de samenleving.

De studententeams werken in een leeromgeving, wat inhoudt dat er van u wordt verwacht dat u openstaat voor het begeleiden van studenten in het behalen van hun leerdoelen.

Vraag indienen

Heeft u een consultancy vraag welke aan de criteria voldoet, en lijkt het u leuk om studenten van de WUR hieraan te laten werken? Vul dan het ‘Form for submission ACT’ in en stuur deze naar ons op via de contactpagina. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact op om de volgende stappen met u te doorlopen:

 • Samen bespreken we uw consultancy vraag
 • Wij bekijken of de vraag past binnen het vak ACT
 • We bespreken met u in welke periode uw consultancy vraag kan worden aangeboden aan de studenten, en de randvoorwaarden van ACT.

Form for submission ACT

Contactpagina

Wat we verwachten van een opdrachtgever:

Beschikbaarheid

 • Gedurende de eerste drie weken van het project dient de opdrachtgever twee of drie keer beschikbaar te zijn voor een kort interview, op grond waarvan studenten een projectvoorstel en offerte kunnen maken;
 • De opdrachtgever beoordeelt het projectvoorstel en de offerte alsof de studenten een professioneel adviesbedrijf zijn;
 • Daarna dient de opdrachtgever enige keren in contact te zijn met de studenten. Dit houdt in dat de opdrachtgever beschikbaar is voor één of twee bijeenkomsten gedurende het project, en bij voorkeur bereikbaar is via e-mail;
 • Daarnaast moet hij of zij voor één bijeenkomst aan het eind, al of niet aansluitend aan de slotpresentatie, beschikbaar zijn.

De data voor deze bijeenkomsten liggen grotendeels vast voor de start van het project en worden meegedeeld wanneer een project wordt aangemeld.

Kosten

 • Er wordt van de opdrachtgever gevraagd om de gemaakte onkosten - zoals reiskosten, printkosten, etc. van studenten - te vergoeden. De hoogte van deze onkosten is afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever (de kosten worden bijvoorbeeld hoger als studenten vaker moeten reizen) en variëren meestal tussen de 300 en 800 euro;
 • Het vak vraagt 50 euro administratiekosten. De studenten maken vooraf een begroting en vragen de opdrachtgever deze goed te keuren;
 • Nadat overeenstemming is bereikt, ondertekenen beide partijen, plus een vertegenwoordiger van de universiteit, de uiteindelijke offerte en het projectplan, waarmee dat de status van een contract krijgt;
 • De uiteindelijke rekening zal zo nooit boven het goedgekeurde en getekende budget uitgaan en alleen de werkelijk gemaakte kosten worden in rekening gebracht.

Begeleiding

 • De opdrachtgever dient zich ervan bewust te zijn dat de studenten zich weliswaar al in hun master bevinden, maar dat de teams opereren binnen een leeromgeving;
 • Dit betekent dat van de opdrachtgever wordt verwacht dat hij of zij openstaat voor het begeleiden van de studenten in het behalen van hun leerdoelen, zoals het aanleren van beroepsvaardigheden en het opdoen van ervaring. Bovendien betekent dit dat de producten van de studenten niet door de opdrachtgever gebruikt mogen worden als publicaties van Wageningen Universiteit (disclaimer).