Voorbeelden studentprojecten

Studenten van Wageningen University & Research kunnen op verschillende manieren bijdragen aan het oplossen van uw vraagstuk. Ze ontwikkelen bijvoorbeeld toekomstvisies, nemen interviews af, organiseren workshops, geven presentaties, ontwerpen rekenmodellen en schrijven haalbaarheidsstudies.

De opdrachten die studenten kunnen oplossen zijn verschillend van aard. Dit is afhankelijk van het vak waarbinnen studenten aan de opdracht werken. Zo kan het gaan om een (relatief) kort literatuuronderzoek, een multidisciplinaire adviesopdracht, een uitgebreid onderzoek (literatuur en dataverzameling) of een kort praktijkonderzoek.

Om een indruk te krijgen van mogelijke opdrachten zijn hieronder voorbeelden van verschillende studentprojecten weergegeven. De opdrachten zijn onderverdeeld in 10 labels, waarbinnen opdrachten mogelijk zijn.

Een eerste indruk:

Duurzaam voedselsysteem

Het ontwikkelen van scenario’s voor kringlooplandbouw in de regio Food Valley

De Food Valley, een agrarische regio midden in Nederland, heeft de ambitie om door middel van circulaire innovaties een toonaangevend voorbeeld te worden van duurzame voedselproductie. Het blijft onzeker hoe deze toekomstige circulaire voedselsystemen eruit moeten zien. Studenten kregen de vraag om verschillende scenario’s te ontwikkelen door gebruik te maken van een Multi-stakeholder participatieve benadering. Als toekomstvisie stelde het ACT-studententeam een ‘Multi-scale circulaire’ scenario voor, waarin zowel productiegerichte gebieden als gedecentraliseerde agro-ecologische systemen naast elkaar bestaan in dezelfde regio.

Opdrachtgever: Living Lab Regio Food Valley Circulair
Vak: Academic Consultancy Training (ACT)

Ontwikkeling van een agroforestry boerderij voor veilig drinkwater

De stichting Agrobosbouw Nederland richt zich op het verder uitbouwen en verspreiden van de theoretische en praktische kennis van agroforestry in Nederland. De studenten kregen de vraag hun creativiteit te gebruiken om een agroforestry boerderij te ontwikkelen op land van waterbedrijven dat economisch rendabel is en tegelijkertijd veilig drinkwater creëert. Bij het ontwerpen van zo’n agroforestry boerderij hield het ACT-studententeam rekening met verschillende aspecten, zoals sociaaleconomische, hydrologische en agrarische factoren. Naast het adviesrapport ontwikkelden de studenten een facta-sheet welke de opdrachtgever direct kon gebruiken.

Opdrachtgever: Stichting Agrobosbouw Nederland
Vak: Academic Consultancy Training (ACT)

Voeding en Gezondheid

Ontwikkelen van ontwerpprincipes voor een ‘gezonde’ kantine voor de Korps Mariniers

Het Field lab Mariniers Opleidingscentrum (MOC) biedt 117 militaire cursussen, variërend van de initiële training van rekruten tot zeer gespecialiseerde berg- en jungleprogramma’s. De studenten kregen de vraag om te onderzoeken welke veranderingen er in de kantine kunnen worden aangebracht, rekening houdend met de belangen van stakeholders, om de voedingsinname van trainees te verbeteren. Het ACT-studententeam gebruikte een mix van methoden: literatuuronderzoek, observaties, interviews met stakeholders en voedingsdeskundigen. De studenten hebben hun eindadvies gestructureerd in vier pijlers: gerichte voeding, omgeving, timing en educatie. Ze hebben ook een tijdsplanning voorgesteld om hun aanbevelingen uit te voeren.

Opdrachtgever: Field lab Mariniers Opleidingscentrum (MOC)
Vak: Academic Consultancy Training (ACT)

Integratie van voeding en lichaamsbeweging in Revalidatiecentrum Zuiderhout

De opdrachtgever, Revalidatiecentrum Zuiderhout, maakt deel uit van Zorgbalans, een grote ouderenorganisatie in de regio Kennemerland en Zuid-Holland Noord. De opdrachtgever wil voeding en lichaamsbeweging een integraal onderdeel maken van de revalidatieactiviteiten. Om deze reden kregen de studenten de vraag een strategie te ontwikkelen en advies te geven hoe ze deze integrale aanpak in het revalidatiecentrum kunnen implementeren. Het ACT-studententeam heeft een probleemanalyse voor de opdrachtgever uitgevoerd. Op basis daarvan hebben de studenten een longlist opgesteld met structurele oplossingen waarbij rekening is gehouden met het perspectief van de patiënt, de zorgprofessional en de organisatie.

Opdrachtgever: Revalidatiecentrum Zuiderhout
Vak: Academic Consultancy Training (ACT)

Toegankelijke gegevens over voedselconsumptie van de gemeente Amsterdam

Stichting Ecomodernisme wil het publiek en de politiek bewust maken van de (enorme) hoeveelheden voedsel die een stad als Amsterdam nodig heeft om haar bevolking te voeden Daarnaast willen ze de discussie stimuleren over lokale stedelijke voedselproductie en of dit een realistisch scenario is. De studenten werden gevraagd om verschillende openbare databases te structureren en te combineren om zo de voedselhoeveelheden te berekenen die geconsumeerd en/of nodig zijn om de inwoners van Amsterdam te voeden. Tijdens het project ontwierpen de studenten een datamanagementsysteem en zijn ze begonnen dit te vullen met data.

Opdrachtgever: Stichting Ecomodernisme
Vak: Data Management (INF-21306)

Plant

Lighting the way: Een rapport over de mogelijkheden van dynamische verlichting voor vertical farming

De opdrachtgever, LuxBalance Lighting, een startup gevestigd in Hong Kong, focust zich op levensgerichte verlichting. Studenten kregen de vraag of dynamisch licht de groei en kwaliteit van groenten en/of fruit beïnvloedt. Het ACT-studententeam gaf LuxBalance Lighting een wetenschappelijk perspectief over hoe dynamisch licht zou kunnen worden gebruikt bij het kweken van sla middels vertical farming. Zij gaven verschillende mogelijkheden voor wat er vandaag mogelijk is en waar de nieuwste wetenschap toe zou kunnen leiden.

Opdrachtgever: LuxBalance Lighting
Vak: Academic Consultancy Training (ACT)

In een notendop – Plaag- en ziekteproblemen in walnoot- en hazelnootboomgaarden en de bestrijdingsmethoden

De opdrachtgever, CropEye, wil de hazel- en walnootteelt op een duurzame en economisch rendabele manier introduceren. De studenten kregen de vraag de huidige en mogelijke biotische bedreigingen voor deze twee gewassen in Nederland te onderzoeken en te specificeren hoe deze zijn te identificeren, monitoren en beheren. Het ACT-studententeam heeft een QuickScan uitgevoerd om de huidige en toekomstige plaag- en ziekteproblemen voor Nederland in kaart te brengen. Hierbij is gebruik gemaakt van wetenschappelijke literatuur en zijn Nederlandse boeren en professionals van buiten Nederland geïnterviewd. Daarnaast hebben de studenten fact-sheets ontworpen die boeren voorzien van de meest essentiële informatie over plagen en ziekten in hun boomgaarden.

Opdrachtgever: CropEye
Vak: Academic Consultancy Training (ACT)

Ontwikkeling van een moleculair landbouwplatform: gebruik van nicotinevrije tabakssoort SL632 als eiwitproductieplatform

De opdrachtgever, Sunchem, wil de mogelijkheid onderzoek om een algemeen moleculair landbouwplatform te creëren op basis van een nicotinevrije tabakssoort SL632. Het ACT-studententeam heeft een overzicht gemaakt van de mogelijke toepassingen van SL632. Zij onderzochten eetbare vaccins en de mogelijkheid om niet-kiemende zaden te produceren, het gebruik van SL632-zaden in diervoeding en de mogelijke effecten van nicotine op eetbare toepassingen. Daarnaast hebben de studenten de mogelijke markttoepassingen onderzocht van cyanofycine en de productie van collageen in SL632.

Opdrachtgever: Sunchem
Vak: Academic Consultancy Training (ACT)

Dier

Volgt snel.

Aquacultuur en visserij

REEFolution: Global Assessment Framework vanuit een People, Planet & Profit perspectief

REEFolution, opgericht in Nederland in 2015, heeft als doel de ecosystemen en koraalriffen te herstellen en het lokale traditionele levensonderhoud veilig te stellen. REEFolution heeft beschermde gebieden opgericht en voert een succesvol community-based instandhoudingsproject (CBC) uit in Kenia. Studenten kregen de vraag om een beoordelingskader te ontwerpen dat door de opdrachtgever kan worden gebruikt om te beoordelen of een locatie het potentieel heeft om inclusieve en eerlijke projecten voor natuurbehoud en voor lokale mensen uit te voeren. Het ACT-studententeam ontwikkelde op basis van vakkennis en literatuur een Global Location Assessment Framework-tool die de drie hoofdcategorieën diep met elkaar verweven heeft: People, Planet en Profit. Zij hebben hun resultaten dubbel gecontroleerd bij de lokale bevolking in Kenia tijdens drie verschillende interviews.

Opdrachtgever: REEFolution
Vak: Academic Consultancy Training (ACT)

Natuur & Landschap

Anticipeerregio Krimpenerwaard

In het rijksbeleid is de regio ‘de Krimpenerwaard’ aangewezen als één van de 11 zogenaamde anticipeerregio’s (gebieden waar de bevolking op een laag tempo daalt). De studenten kregen de vraag om te verkennen wat de meest bepalende factoren rondom krimp en de perceptie van krimp kunnen zijn. Op basis daarvan werden de studenten gevraagd om een visie voor de Krimpenwaard te ontwikkelen. De studenten keken daarnaast naar hoe de inwoners meer kunnen worden betrokken bij de keuzes die gemaakt worden voor de regio. Elk studententeam heeft een visiedocument geschreven en deze gepresenteerd aan de stakeholders uit de regio.

Opdrachtgever: Stichting Groene Hart
Vak: Studio Participative Planning (LUP-30806)

Agro-technologie & Robotica

Vooruitzichten en ontwerp van robots voor gediversifieerde landbouwsystemen van de toekomst

Farming Systems Ecology Group van de Wageningen Universiteit experimenteert met pixellandbouw. Bij pixellandbouw worden verschillende voedsel- en servicegewassen samen geplant in complexe arrangementen, samengesteld uit ‘pixels’ met een kleine resolutie van verschillende soorten die naast elkaar worden gezaaid. De studenten kregen de vraag om de vereisten voor een mechanisatie in complexe agro-ecologische landbouwsystemen te onderzoeken en het potentieel van de huidige geavanceerde robotica. Het ACT-studententeam ontwikkelde aan de hand van literatuuronderzoeken en interviews een lijst van eisen die aan robots worden gesteld voor pixellandbouw vanuit technisch en economisch oogpunt. Er is een morfologische kaart gemaakt om de state-of-art componenten voor robotontwerpen te laten zien die kunnen worden toegepast in pixellandbouw. Ten slotte maakten de studenten een schetsontwerp van een robot die zou kunnen worden gebruikt in het gediversifieerde pixellandbouwsysteem.

Opdrachtgever: Farming Systems Ecology Group van Wageningen Universiteit
Vak: Academic Consultancy Training (ACT)

Circulaire kleding en textiel

Lokaal linnengoed

De haalbaarheid van lokaal linnen werd in dit ACT-project onderzocht door de economische en ecologische omstandigheden voor lokaal geteeld vlas te onderzoek. Deze opdracht sluit aan bij ‘The Linnen Project’, een langlopend multidisciplinair onderzoeksproject binnen het nieuwe curriculum van ArtEZ MA Fashion Design dat startte in september 2018. Het ACT-studententeam gaf advies over hoe duurzame landbouwpraktijken van vezelvlasproductie kunnen worden geïntroduceerd in de regio Gelderland. Dit advies omvatte het in kaart brengen van geschikte gebieden voor vlasteelt en een keuze voor geschikte vezelvlasrassen.

Opdrachtgever: ArtEZ University of the Arts
Vak: Academic Consultancy Training (ACT)

Bring Hop intro fashion: Haalbaarheidsstudie naar het gebruik van hoprestjes om textielrestjes te produceren

Momenteel worden hopstengels beschouwd als een bijproduct na het oogsten van de bloemen voor bierproductie. Modeontwerpster Eduarda de Azevedo Bastian vraagt zich af of deze restjes op een andere manier kunnen worden gebruikt. Het ACT-studententeam kreeg de opdracht om de haalbaarheid te onderzoeken van het gebruik van hopstengels voor de productie van vezels voor de textielindustrie. Als eindproduct bedachten de studenten een theoretisch protocol om de hopstengelvezels op een milieuvriendelijke manier te verzachten zonder de vezels te beschadigen of te verzwakken.

Opdrachtgever: Centre of Expertise Future Makers, Eduarda de Azevedo Bastian
Vak: Academic Consultancy Training (ACT)

Klimaat & Energietransitie

Het in kaart brengen van concepten voor meerdere zonneparken in Wageningen

In Wageningen blijft de grote vraag: Hoe kunnen zonnevelden gecombineerd worden met verbetering van landschap en biodiversiteit, en/of andere functies zoals landbouw? De studenten kregen de vraag om concepten voor multifunctionele en natuur inclusieve zonneparken te onderzoeken en de financiële pakketten in kaart te brengen. Als eindproduct heeft het ACT-studententeam verschillende opstellingen voorgesteld voor meerdere zonneparken in Wageningen. Daarnaast hebben ze de gemeente geadviseerd om aanvullende ecologische eisen te stellen aan het plan van zonneparken. De bevindingen van het ACT-onderzoek zijn verwerkt in de Visie Landelijk Gebied Wageningen – Visie Buitengebied.

Opdrachtgever: Gemeente Wageningen
Vak: Academic Consultancy Training (ACT)

Circulaire economie

Volgt snel.