Wat doen we voor docenten van de WUR?

Society Based Education is onderdeel van het Education Support Centre van Wageningen University & Research. Het Education Support Centre biedt onderwijsondersteuning binnen de universiteit en heeft tot doel het onderwijzend personeel te inspireren, faciliteren en ondersteunen. Education Support Centre draagt bij aan de optimalisatie van de onderwijsomgeving en de implementatie van onderwijsvernieuwingen.

Society Based Education stimuleert en faciliteert betekenisvol leren in 'real-life', authentieke situaties waarin studenten leren om wetenschappelijke en praktische kennis toe te passen om complexe, interdisciplinaire en maatschappelijke problemen aan te pakken. Naast het toetsen van hun wetenschappelijke kennis aan de praktijk, leren studenten over de grenzen van hun vakgebied heen te kijken, komen ze in aanraking met hun toekomstige beroepenveld en ontwikkelen ze sociale en persoonlijke vaardigheden.

Al vele jaren werven we authentieke opdrachten voor verschillende WU-vakken. In het matchmaking proces houden we rekening met de leerdoelstellingen van het vak, de wensen van de docent, het niveau en de disciplinaire achtergrond van de studenten. De medewerkers van Society Based Education hebben verschillende disciplinaire achtergronden zodat we Wageningen Universiteit breed studentopdrachten kunnen werven.

Wat Society Based Education doet:

  • Ophalen van actuele vraagstukken uit de maatschappij;
  • Vraagstukken vertalen naar heldere opdrachten voor studenten;
  • Informeren van maatschappelijke partner(s) over praktische zaken, zoals verantwoordelijkheden, kosten, tijdsinvestering, intellectueel eigenaarschap en auteursrechten;
  • Met maatschappelijke partner(s) in gesprek gaan over wat zij kunnen verwachten van het leerproces en het resultaat van de samenwerking met studenten.

Waarom een samenwerking met Society Based Education?

Door onze jarenlange ervaring met het werven en beschrijven van authentieke studentprojecten en het monitoren van het leerproces, hebben we kennis opgebouwd over het optimaal vormgeven van het leerproces waarin studenten samenwerken met maatschappelijke partner(s). Deze kennis delen we graag met docenten zodat het leerproces van meerwaarde is voor alle betrokken stakeholders.

Engaged research connecting community with higher education

ENtRANCE (ENgaged ReseArch coNnecting Community with higher educatoin) is een EU Erasmus+ project dat liep tussen 2017-2020. De projectdoelstellingen waren het verkennen en versterken van de maatschappelijke betrokkenheid van studenten, docenten en onderzoekers die actief deelnemen aan het bieden van wetenschappelijke ondersteuning aan lokale gemeenschappen die worden geconfronteerd met maatschappelijke uitdagingen.

De betrokken projectpartnerinstellingen waren: Vrije Universiteit Brussel (coördinerende instelling), Wageningen Universiteit, Instituto Universitário da Maia, Lahti University of Applied Sciences en Vilnius College of Technologies and Design. Het ENtRANCE-project maakt deel uit van het bredere Living Knowledge Network.

In dit handboek kun je de resultaten van het project teruglezen. Het handboek is in de eerste plaats bedoeld voor medewerkers van onderwijsinstellingen die geïnteresseerd zijn in hoe de betrokkenheid van studenten, docenten en onderzoekers te stimuleren om samen met maatschappelijke organisaties deel te nemen aan onderzoeksprojecten.

Klik hier om meer te weten te komen over dit project en de project resultaten.


Voorbeelden van WU-vakken waar wij authentieke opdrachten voor werven:

Settings for Health Promotion (HSO-30806)

Veel factoren die samen hangen met gezondheid en welzijn, zoals de sociale positie, niveau van geletterdheid, cultuur en beleid, liggen buiten de gezondheidssector. Gezondheidsbevordering (Health Promotion) betreft een integrale aanpak, waarbij naast de ziekte, gezondheid en de sociale en culturele context waarin mensen leven, werken, recreëren en spelen centraal staan. Deze 'settings' bieden mogelijkheden om (kosten) effectief gezondheid en welzijn te bevorderen. In dit vak krijgen master studenten de opdracht kansen en mogelijkheden van een 'real-life casus' te onderzoeken en in kaart te brengen.

Voorbeelden van 'real-life casussen' zijn:

  • De inrichting van een bedrijventerrein ter bevordering van het welzijn van medewerkers;

  • De positieve invloed van een zorgboerderij op het welzijn van cliënten;

  • Nieuwe woonconcepten voor ouderen zodat ze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.

Environmental Project Studies (ETE-25812)

Bachelor studenten werken in dit vak aan een actueel, multidisciplinair milieuvraagstuk. Aan de hand van een opdracht van een opdrachtgever schrijven ze een onderzoeksvoorstel en voeren dit ook uit. Een opdracht moet ten minste één van de volgende 3 domeinen bevatten:

  1. Milieu Systeem Analyse
  2. Milieu Technologie
  3. Milieu Beleid

De opdrachten hebben een redelijk omvangrijk karakter. Het is namelijk een leerdoel van dit vak, dat de studenten leren met de opdrachtgevers in gesprek te gaan en samen tot geschikte onderzoeksvragen te komen.

Design of climate change adaptation and mitigation strategies (WSG-60812)

In multidisciplinaire teams van 4 tot 7 master studenten werken studenten van de MSc opleidingen Climate studies en Earth and Environment aan een authentieke consultancy opdracht voor een opdrachtgever. Mogelijke opdrachtgevers zijn lokale, regionale of nationale overheidsinstellingen, regionale waterschappen, onderzoeksinstellingen, internationale NGO's of private instellingen.

Case Studies Product Quality (FQD-24306)

Op basis van literatuur en gesprekken adviseren de studenten hun opdrachtgever over de volgende (haalbare) stap die genomen dient te worden om een product, proces of technologie te implementeren of verbeteren. De bachelor studententeams worden gevraagd om hun voorgestelde product- of procesverbetering aan te sluiten op bestaande praktische bedrijfsvoering.

Communication and Persuasion (CPT-23306)

Dit bachelor vak behandelt de basisprincipes van overreding en sociale invloed. Onderliggende processen van overreding en (het uitoefenen van) invloed zullen worden bestudeerd vanuit een sociaal psychologisch perspectief. Er wordt ingegaan op vragen als 'Wat zijn attitudes, en hoe kunnen ze worden veranderd?', 'Hoe worden mensen beïnvloedt door hun sociale omgeving?', en 'Kunnen mensen worden beïnvloed, zonder zich daarvan bewust te zijn?'. Het vak heeft als doel om studenten het gedrag van mensen beter te laten begrijpen, zowel op individueel als op groepsniveau, door het toepassen van recente theorieën over overtuigingskracht op situaties uit de praktijk. Dit vak wordt gegeven in het 2e jaar van de bachelor Communicatie en Life Sciences en Bedrijfs- & Consumentenwetenschappen. De opdrachten die we werven voor dit vak moeten studenten de mogelijkheid bieden om in het vak opgedane theoretische kennis over processen van sociale beïnvloeding en overreding toe te kunnen passen.

Academic Consultancy Training (YRM-60809)

Het doel van dit master vak is om studenten een mogelijkheid te bieden om een academisch consultancy project uit te voeren in samenwerking met een externe opdrachtgever. Studenten werken in multidisciplinaire (en vaak multiculturele) teams op een trans-disciplinaire manier. Dit betekent dat op basis van het verzamelen en analyseren van academische data, het studenten team academische en praktische kennis samenvoegt om te reageren op de vraag of uitdaging van de opdrachtgever. Het project wordt afgesloten met een academisch consultancy advies voor toekomstige acties voor de opdrachtgever.