Project

Mogelijke risico's van vislood in het aquatische milieu

Vislood is een product dat in het milieu terecht komt als lood loslaat/loskoppelt van het vistuig of het vistuig zelf beschadigd raakt. Omdat er in Nederland veel gevist wordt en dit deels op vaste stekken gebeurt, hoopt het verloren lood zich lokaal op. Een ophoping van zware metalen, zoals lood, in het milieu kan zeer onwenselijke effecten op aquatische evertebraten, vissen en andere wilde dieren hebben.

Hierbij dient opgemerkt te worden dat lood verschillende vormen kent en dat vooral het opgeloste lood voor het milieurisico zorgt. Evertebraten worden blootgesteld aan de opgeloste lood concentraties terwijl vissen en andere dieren het vislood ook kunnen binnenkrijgen tijdens het zoeken naar voedsel. De stichting Gezond Water heeft de Wetenschapswinkel gevraagd of het mogelijk is te onderzoeken welke risico’s dergelijk lood met zich mee kunnen brengen voor het aquatische zoetwatermilieu in Nederland.

Om na te gaan welke risico’s lood met zich mee kunnen brengen voor het aquatische zoetwatermilieu in Nederland, is deze vraag onderverdeelt in verschillende deelvragen. Hierbij onderzoeken we of: 

  1. het gevaarlijke opgeloste lood inderdaad beschikbaar komt onder veld omstandigheden om een directe invloed op het waterleven te hebben of dat er wellicht andere blootstellingsroutes belangrijker zijn, zoals ingestie van lood,
  2. hoe deze mogelijke concentraties van opgelost lood zich verhouden tot de toxiciteit van opgelost lood voor de verschillende aquatische organismen,
  3. wat het potentiële risico van ingestie van lood is voor grotere organismen en
  4. of er alternatieven zijn voor vislood.

Delen van dit onderzoek zullen middels literatuurstudie en het analyseren van beschikbare databases plaatsvinden, maar ook worden er enkele proeven in het laboratorium uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek zullen in een Wetenschapswinkel rapport gepubliceerd worden en zullen daarnaast als populair wetenschappelijk artikel aangeboden worden aan een relevant (populair/wetenschappelijk) tijdschrift.