Project

Toetie Froetie Ecoboulevard

In de Nude, het westelijk buitengebied van Wageningen, is een aantal grote veranderingen aanstaande in het landschap. Het gebied is aangemerkt als transitiegebied met ruimte voor zonnevelden, natuur, biodiversiteit, natuurinclusieve landbouw, kleinschalige recreatie, woningbouw, duurzame energie en lokale voedselproductie. Door deze veelheid aan ruimteclaims dreigt versnippering van het landschap, en komt de ecologische kwaliteit van dit gebied in het geding.

Om zelf meer grip te kunnen krijgen op deze ontwikkelingen, zijn bewoners en gebruikers van de Nude het buurtinitiatief De Nieuwe Nu gestart. De afgelopen tijd heeft het burgerinitiatief ideeën verzameld om het wonen en werken in de Nude beter te maken en het landschap duurzaam mooi te laten zijn. In de komende jaren zullen verscheidene van deze ideeën worden uitgewerkt tot concrete uitvoeringsprojecten.

Eén van de eerste plannen die gerealiseerd gaat worden is de Toetie Froetie Ecoboulevard. Dit is een (netwerk van) wandelroute(s) dat een aantal interessante knooppunten aaneenschakelt. Het hoofddoel van de ecoboulevard is verschillende wijken en buurtschappen met elkaar en met het buitengebied te verbinden; het thema ‘voedsel’ is hiervoor het handvat. Het tweede doel van de ecoboulevard is het klimaatbestendig versterken van de biodiversiteit.

Landschappelijk Raamwerk.jpg

Deelonderzoeken

Wageningen Wetenschapswinkel ondersteunt De Nieuwe Nu bij het concretiseren van de Toetie Froetie Ecoboulevard door het uitvoeren van een vijftal deelonderzoeken.

Deelonderzoek I: vraagarticulatie

Wie zijn de beoogde gebruikers van de Toetie Froetie Ecoboulevard, en waaraan hebben ze behoefte?

Deelonderzoek II: landschapsecologische systeemanalyse

Hoe zit het plangebied landschappelijk en ecologisch in elkaar, en welke kansen biedt dit voor de planvorming/ontwerp van een Ecoboulevard?

Deelonderzoek III: Ontwerp voor integrale Ecoboulevard

Hoe zou de Toetie Froetie Ecoboulevard er uit kunnen zien in een plan/ontwerp?

Deelonderzoek IV: Realisatie en strategie; de grondeigenaren

Op welke wijze kunnen de grondeigenaren verleid worden mee te werken aan realisatie van het routenetwerk?

Deelonderzoek IV: Casus Toetie Froetie als countervailing power

Welke lessen kunnen we uit deze casus leren met betrekking tot het vergroten van de countervailing power van burgerinitiatieven in ruimtelijke planvorming en ontwerp?