Impact story

Bossen in de berm

Met de aanplant van bossen langs snelwegen en tankstations wil Rijkswaterstaat bijdragen aan de klimaatdoelen. In een pilot onderzoekt Wageningen Universiteit & Research (WUR) hoe dat het beste kan worden aangepakt.

Vastleggen CO2

Het kabinet wil vanaf 2030 1,5 miljoen ton CO2 vastleggen via bos en hout. Rijkswaterstaat ziet kansen om de komende twintig jaar honderdduizend hectare bos aan te planten langs snelwegen of rondom tankstations. Nederland heeft nu zo’n 365.000 hectare bos, daar zou dus ruim een kwart bij komen. De bossen kunnen volgens Rijkswaterstaat in een strook van minimaal driehonderd meter langs de Nederlandse snelwegen, in totaal drieduizend kilometer, worden aangelegd.

Houtproductie

WUR coördineert een aantal pilots die Rijkswaterstaat startte in samenwerking met bosbeheerders en terreinbeheerders. Daarbij wordt gekeken hoe gekapt hout uit de bermen kan worden ingezet als bouwmateriaal of als bijstookproduct in energiecentrales. In verschillende bospercelen langs snelwegen onderzocht WUR de standplaatsfactoren en de kenmerken van beplanting (soort, dichtheid, houtvolume). Aanvullend zijn er jaarringmetingen gedaan voor bepaling van productiviteit, droogtegevoeligheid en de algehele vitaliteit van de beplanting.

Uitgangspunt is daarbij dat bij de productie van deze hoogwaardiger kwaliteit hout het landschappelijke beeld en de biodiversiteit niet worden aangetast. Op basis hiervan adviseren de onderzoekers op welke plekken Rijkswaterstaat in de toekomst het beste kan uitbreiden. Uitgangspunt is daarbij dat bij de productie van deze hoogwaardiger kwaliteit hout het landschappelijke beeld en de biodiversiteit niet worden aangetast.