College voor promoties

Het college voor promoties verleent de graad Doctor overeenkomstig het gestelde in het Promotiereglement van Wageningen University, dat door het college van promoties wordt opgesteld en de goedkeuring behoeft van het college van bestuur. De verlening van de graad Doctor honoris causa geschiedt door het college voor promoties op voordracht van het college van bestuur.

Het college voor promoties geeft desgevraagd of uit eigen beweging advies aan het college van bestuur inzake het onderwijs en de wetenschapsbeoefening.

Het college van bestuur raadpleegt het college voor promoties alvorens een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid bevoegd te verklaren om bij WU een bijzondere leerstoel te vestigen.

Leden van het college treden op als waarnemend rector bij de openbare verdediging van proefschriften.