De Nationale Studenten Enquête (NSE)

Alle studenten in Nederland krijgen een keer per jaar een uitnodiging om de Nationale Studenten Enquête (NSE) in te vullen. Daarin kunnen studenten hun mening geven over wat ze goed vinden aan hun opleiding en de universiteit, maar ook wat er volgens hen beter kan - of moet.

De vragenlijst

De enquête bestaat uit een online vragenlijst waarin studenten gegevens over henzelf, de opleiding en hun mening over verschillende studie gerelateerde onderwerpen kunnen invullen.

De meeste vragen gelden voor alle studenten in Nederland, maar er staan ook vragen in over thema’s die wij bij Wageningen University bijzonder belangrijk vinden – zoals over studiefaciliteiten, internationale aspecten, internationale studenten, reflectie, gelijke behandeling en flexibiliteit van het studieprogramma. Naast gesloten vragen, bevat de NSE ook open velden bij elk thema, waarin studenten toelichting kunnen geven op hun antwoorden. Het invullen duurt gemiddeld 10 tot 15 minuten. Studenten kunnen de NSE invullen op hun pc, telefoon of tablet, in het Nederlands, Engels en Duits.

Lees meer over de NSE-vragenlijst: Vragenlijst NSE - Landelijk Centrum Studiekeuze (lcsk.nl)

Privacy

Alle universiteiten in Nederland zijn bij wet verplicht deel te nemen aan de NSE en daarvoor een dataset aan te leveren aan Landelijk Centrum Studiekeuze, de uitvoerder van de NSE. Bekijk de website van Landelijk Centrum Studiekeuze voor meer informatie over deze data (zoals emailadres en studieprogramma) en privacy.

Naast de bovengenoemde data levert WU vanaf 2023 additionele gegevens aan voor de uitvoer van de NSE, namelijk of het een internationale student betreft. WU heeft een groot aantal internationale studenten en om de ondersteuning en het onderwijs voor deze groep studenten te monitoren en verbeteren is informatie van internationale studenten van groot belang. WU heeft er daarom voor gekozen een vragenblok in de NSE op te nemen speciaal voor internationale studenten, waarin studenten worden gevraagd naar hun tevredenheid over de geboden hulp door WU bij inschrijving, huisvesting, visa en integratie in de Nederlandse cultuur, de persoonlijke begeleiding, het aanbod van Engelstalige vakken en de beheersing van de Engelse taal van WUR-medewerkers. Vanaf de NSE 2023 is een instelling die het vragenblok ‘Internationale studenten’ kiest verplicht het kenmerk ‘internationale student, ja/nee’ aan te leveren. Om te borgen dat de juiste groep studenten het vragenblok gesteld krijgen is overeengekomen dat instellingen dit kenmerk volgens een eigen te hanteren definitie aanleveren. WU gebruikt hiervoor de definitie ‘Nederlandse of niet-Nederlandse eerste nationaliteit’.

Na de enquêteperiode ontvangt de universiteitde resultaten van al onze eigen studenten. WUheeft besloten dat alle studenten die de vragenlijst zullen invullen, anoniem deelnemen. Dat wil zeggen dat WU de gegevens niet naar individuele studenten kan herleiden. Zo ontvangen wij geen informatie zoals naam of emailadres van studenten. Daarnaast krijgt WU de antwoorden bij een populatie van minder dan vijf studenten niet terug geleverd.

Wat gebeurt er met de uitkomsten?

De uitkomsten van de NSE worden gebruikt voor het verbeteren van het onderwijs en het informeren van studiekiezers. Dat gebeurt op verschillende manieren en niveaus - landelijk, per universiteit, per faculteit en per opleiding.

Verbeteren van het onderwijs

Zodra de uitkomsten beschikbaar zijn gaan we aan de slag: bestuurders van de universiteit, kwaliteitszorgmedewerkers, beleidsmedewerkers, opleidingsdirecteuren en studenten en medewerkers van de opleidingscommissies analyseren en bespreken de uitkomsten. Zo bepalen we, in samenhang met informatie uit andere bronnen kennis en ervaringen,wat er beter moet en dat wordt, waar mogelijk, ook echt aangepakt. Zo heeft WU geïnvesteerd in het verbeteren van Student Career Services en werken verschillende opleidingen aan activiteiten om studenten beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt, omdat onder meer uit de NSE naar voren kwam dat studenten hierover nog niet erg tevreden waren.

Studievoorlichting

De uitkomsten van de NSE worden ook gebruikt om scholieren, studenten, ouders en studiekeuzeadviseurs te informeren bij het kiezen van een studie. Zo publiceren Studiekeuze123, Keuzegids en Elsevier de resultaten zodat je opleidingen kunt vergelijken om te helpen bij een goede studiekeuze.

Onderzoek en beleid

Tot slot gebruiken ook landelijke organisaties als de Inspectie van het Onderwijs, het Ministerie van OCW, Expertisecentrum Inclusief Onderwijs (ECIO) en de koepelorganisaties van de Nederlandse universiteiten (UNL) en hogescholen (VH) en onderzoekers de uitkomsten om te volgen hoe de studenttevredenheid zich ontwikkelt. Dat wordt meegenomen bij het maken van onderwijsbeleid.