Privacyverklaring HappyHier

De HappyHier app is inhoudelijk ontwikkeld door onderzoeksinstituut Wageningen Environmental Research (Alterra), in opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving. CentERdata heeft de technische ontwikkeling van de app verzorgd.

Toestemming en doeleinden voor verwerking

Door het gebruik van de HappyHier app geeft u toestemming om de door u verstrekte gegevens te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek naar de relatie tussen geluk en leefomgeving.

Verantwoordelijke/ bewerker, verstrekking aan derden

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Alterra Wageningen UR (Postbus 47, 6700 AA Wageningen), onderzoeksinstituut binnen de rechtspersoon Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek gevestigd te Wageningen.
Onderzoeksinstituut CentERdata (gevestigd te Tilburg) is bewerker in opdracht van Alterra Wageningen UR. CentERdata zal de verzamelde gegevens tijdelijk opslaan op een beveiligde server. Na doorlevering van de gegevens aan Alterra Wageningen UR zal CentERdata deze gegevens verwijderen.
De uitkomsten van het wetenschappelijk onderzoek worden op geaggregeerd niveau en in anonieme vorm verstrekt aan Het Planbureau voor de Leefomgeving. De gegevens worden niet aan andere organisaties verstrekt dan hier genoemd.

Gebruik van de gegevens

Ten behoeve van het onderzoek legt de HappyHier app de volgende gegevens vast:

  • Antwoorden op de startvragenlijst. In de startvragenlijst wordt o.a. gevraagd naar activiteiten die u onderneemt, uw gezinssamenstelling en uw postcode.
  • Antwoorden op de dagelijkse vragenlijsten. In de dagelijkse vragenlijsten staan drie vragen centraal: (1) hoe gelukkig voelt u zich op dit moment? (2) welke activiteit doet u nu? en (3) in welk gezelschap bent u?
  • Locatie van de telefoon, verspreid over een dag, ook als de app niet actief wordt gebruikt

Alterra Wageningen UR gebruikt deze gegevens uitsluitend voor het maken van statistische analyses in het kader van wetenschappelijk onderzoek naar de relatie tussen geluk en leefomgeving. De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server. Persoonsgegevens, worden niet langer bewaard dan nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens is de verwerking van de door HappyHier verzamelde gegevens aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Voor vragen over de manier waarop HappyHier met uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen via het e-mailadres: info@happyhier.nl.

Tevens kunt u op elk moment inzage vragen in de gegevens die HappyHier over u verzamelt en deze laten corrigeren of verwijderen door een verzoek te sturen naar info@happyhier.nl, onder vermelding van ‘inzage/wijzigingen/wissen persoonsgegevens’. Verzoeken zullen behandeld worden conform de daarvoor geldende wet- en regelgeving.