Boeren in beweging

In de 'Rijksnatuurvisie 2014 Natuurlijk verder' is een nieuwe term ontstaan: natuurinclusieve landbouw. Het Rijk zwengelde hiermee een discussie aan over de mate waarin en de manier waarop natuur een plek zou moeten hebben in alle facetten van het boerenbedrijf. Het zou een transitie moeten worden: de hele Nederlandse landbouw zou zich richting natuurinclusiviteit moeten bewegen.

Deze term is vervolgens opgepakt door onderzoekers, burgers, natuurorganisaties en belangengroepen. Allerlei projecten werden de afgelopen jaren opgezet of onder de noemer 'natuurinclusief' gebracht. In bijeenkomsten werd het gesprek aangegaan met ketenpartijen en landbouworganisaties.

Een transitie richting een natuurinclusieve landbouw gaat echter alleen plaatsvinden als boeren zelf in beweging komen. Als overheid, burgers, bedrijven en organisaties boeren willen helpen om die beweging te maken, is het belangrijk om inzicht te krijgen in wat hen beweegt. Wat speelt mee in de keuzes die zij maken om wel of niet de natuurinclusieve kant op te gaan en welke rol heeft hun omgeving daarin?

Download de brochure:

Deze brochure is het resultaat van een onderzoek naar die vragen. Het was een verkennend, kwalitatief onderzoek, beperkt tot de melkveehouderij en de akkerbouw en uitgevoerd in 2016/2017. We spraken met vijf melkveehouders in Eemland en vijf akkerbouwers in Flevoland; eerst individueel en vervolgens als groep per gebied. Want: hoe voeren boeren met elkaar het gesprek over natuurinclusieve landbouw? Ook spraken we voor elke sector nog met drie erfbetreders, om te verkennen hoe zij denken over de transitie naar natuurinclusieve landbouw. Het onderzoek was niet opgezet voor een representatief beeld, maar om inzicht te krijgen in wat meespeelt bij overwegingen van boeren om te kiezen voor natuurinclusieve landbouw.