Optimalisering teelt

De teelt in open grond zal zich in de verzilte gebieden of in gebieden met zilt grondwater situeren. Vooral in de Zeeuwse regio zijn er veel gronden geschikt voor deze toepassing. Ook in de West-Vlaamse polders zit op een aantal plaatsen erg ondiep zilt grondwater, wat mogelijkheden biedt. Bij deze teelten hebben dan de bemestingsbehoefte, de onkruidbestrijding, de mogelijkheden tot mechanisatie in de teelt, de verbetering van het uitgangsmateriaal, zowel door selectie als door verbetering van de zaadkwaliteit, en het al dan niet voorkomen van ziekten en plagen de aandacht.

De teelt kan ook opgevat worden als een intensieve jaarrond teelt. Bij een jaarrond teelt moet vooral gemikt worden op levering buiten het normale oogstseizoen. De prijsvorming is dan het interessantst en er kan geconcurreerd worden met de invoer uit Mexico en Israël. In de winterperiode moet men dan evenwel opteren voor een licht verwarmde serre, eventueel met bijbelichting. In het voorjaar en de zomer kan gewerkt worden onder plasticserre (met het oog op het behoud van het zout in de bouwvoor). De teelttechniek van jaarrond teelt onder beschutte omstandigheden moet wel nog op punt gezet worden met specifieke vragen rond bv. optimalisatie van het kiemproces, bemesting, oogstfrequentie, zoutgehalte, klimaatregeling, bijbelichting, en hergebruik van zilt drainwater.Potentiële verbeteringen van de teelt zullen worden getoetst in experimenten, zowel in de open grond als onder beschutte omstandigheden.

Beoogde resultaten:

Optimalisering teelt

  • Inventarisatie van in zilte gewassen voorkomende onkruiden en de mogelijkheden deze te bestrijden
  • Inventarisatie van ziekten en plagen en evt. milieuvriendelijke gewasbeschermende maatregelen
  • Goede teeltbeschrijving van de teelt van zeekraal en zeeaster (‘Lamsoren’) inclusief mechanisatie hiervan met speciale aandacht voor onkruidbestrijding en oogsten
  • Inventarisatie van potentiële teeltgebieden voor de open grond in Vlaanderen

Specifiek voor de beschutte teelten

  • Economische randvoorwaarden onder welke een beschutte teelt haalbaar is
  • Technische randvoorwaarden onder welke een beschutte teelt mogelijk is