Software en modellen

Wageningen Environmental Research ontwikkelt diverse modellen, bijvoorbeeld om de geschiktheid van een habitat voor flora of fauna te toetsen of oogstvoorspellingen te doen op basis van historische oogststatistieken en meteorologische gegevens. Deze modellen worden ook geïmplementeerd in de vorm van software.

De kwaliteit van de modellen en de software wordt geborgd door een proces van continu verbeteren en een aantoonbare productkwaliteit. Voor de productkwaliteit zijn objectieve, verifieerbare criteria ontwikkeld.
ALTERRAITS – database Koen Kramer Database functional traits
ANIMO Piet Groenendijk Detailed process-oriented simulation model for evaluation of nitrate leaching to groundwater, N- and P-loads on surface waters and Green House Gas emission
CSR - model Koen Kramer A spatially-explicit vegetation dynamics model to analyse the role of functional diversity on the resilience of vegetation to climate change
Database Ecologische condities Wieger Wamelink Ecologische randvoorwaarden voor plantensoorten
DIMO 1.0 Wieger Wamelink DispersieMOdel includes seed-dispersal mechanisms for plants via wind and animals, and effect of habitat suitability, biomass in grasslands and barriers. Input includes a seed bank map and a chance-of-occurrence map
EFISCEN + EFISCEN-database Gert-Jan Nabuurs Europees bos resource model geeft projecties van bosontwikkeling onder verschillende vormen van beheer
EFISCEN-space Geerten Hengeveld Europees bos resource model in ontwikkeling. Ruimtelijke en gedetailleerde variant van EFISCEN
FOCUS_PEARL v 4.4.4 Erik van den Berg Model (eendimensionaal) voor de beschrijving van het gedrag van bestrijdingsmiddelen in de onverzadigde zone van de bodem
FOCUS_TOXSWA v 3.3.1 Wim Beltman Model voor de beschrijving van gedrag gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater en sediment
ForGEM Koen Kramer A spatially explicit, individual tree model on genetics, ecology and management of forests
GLOBIO-MAR database Jana Verboom Database minimumarealen vogels en zoogdieren t.b.v. model GLOBIO
LARCH Theo van der Sluis Duurzaam voorkomen van soorten in ecologische netwerken
Graadmeter Natuurwaarde Agrarisch Gebied (NAG) Bart de Knegt Graadmeter natuurkwaliteit van het agrarisch gebied
INITIATOR Gert Jan Reinds INITIATOR is een relatief eenvoudig en flexibel model dat alle belangrijke N-fluxen op regionale schaal berekent
Landelijke Vegetatiedatabase Stephan Hennekens Database met Nederlandse vegetatiegegevens
MASTEP Paul van den Brink Ruimtelijk populatie-dynamisch model voor risico-analyse effecten van bestrijdingsmiddelen op evertebraten (aquatische & terrestrische soorten)
MetaNP 2.0 Rogier Pouwels Kennissysteem dat de relaties legt tussen de milieu-, water- en ruimtecondities en de duurzame instandhouding van de biodiversiteit. Wordt gebruikt voor zowel signalering, beleidsevaluatie en (nationale) verkenningen
MITERRA Jan Peter Lesschen Environmental assessment model dat emissies van nutriënten en broeikasgassen uit de landbouw berekent op ruimtelijke schaal. Kan worden gebruikt in scenariostudies of voor het doorrekenen van effecten van beleid
PLEASE Caroline van der Salm Een eenvoudige methode om op lokale schaal de fosfaat uit- en afspoeling vanuit een perceel naar het oppervlaktewater te kwantificeren
SIMGRO-raamwerk Paul van Walsum Geïntegreerd model voor grond-, bodem- en oppervlaktewater dat op regionale schaal de effecten van waterhuishoudkundige maatregelen kwantificeert
SWAP Marius Heinen Soil Water Atmosphere Plant; hydrology of top system as base for solute transport, regional flow and crop growth
VSD+ Gert Jan Reinds Bodemmodel voor berekenen van effecten luchtverontreiniging op natuurlijke systemen
Waterwijs Paul van Walsum Planningstool voor adaptief land- en waterbeheer

Operationeel:

Deze modelsoftware kan in alle projecten en opdrachten worden gebruikt. De kwaliteit wordt geborgd door een proces van continu verbeteren en door productcertificering.

Experimenteel:

Deze modelsoftware is tot nu toe alleen gebruikt in de projecten waarin het is ontwikkeld. De kwaliteit kan nog niet zonder meer worden geborgd en de toepasbaarheid in een andere context moet van geval tot geval bekeken worden.