Windenergiesector

Windenergiesector

De groei van offshore windenergie in de Noordzee biedt vele kansen, niet alleen in de bouw en exploitatie van windmolenparken, maar ook in multifunctioneel ruimtegebruik. Echter, windmolens vormen ook een risico voor het mariene ecosysteem. Wageningen Marine Research ondersteunt de windenergiesector enerzijds met onderzoek naar ecologische effecten en geeft advies over mitigerende maatregelen. Anderzijds verkennen we graag samen met u de ecologische en economische kansen voor meervoudig ruimtegebruik in samenspraak met de overheid, visserijsector en andere partijen.

Risico's en kansen

Veel modellen voor de cumulatieve effecten van windmolenparken op kwetsbare mariene diersoorten worden momenteel gevoed met aannames. Meer metingen offshore zijn nodig, maar ook duur. Zodoende worden maatschappelijke discussies niet gevoerd op basis van feiten.

De uitdaging voor de komende decennia met betrekking tot wind op zee is zo groot dat het verstandig is van tevoren goed onderzoek te doen naar de risico’s. Dit is in uw eigen belang als speler in de windenergiesector, om juridische risico’s in de bouw- en exploitatiefase en reputatierisico’s zo goed mogelijk te managen. Ons onderzoek helpt u bij het meten en voorspellen van cumulatieve ecologische effecten en om te bepalen welke maatregelen kunnen worden genomen om mariene populaties beter te beschermen, dan wel te versterken.

Lees verder: Wind op zee: ecologische risico's

Verder is er een maatschappelijke tendens waarin de windenergiesector wordt gevraagd hun windparken open te stellen voor multifunctioneel ruimtegebruik (multi-use). Zoals voor verrijking van onderwaternatuur en de biodiversiteit op zee, of voor duurzame voedselproductie van zeewier, oesters en mosselen en duurzame vormen van visserij zoals die op Noordzeekrab en kreeft. Wageningen Marine Research verkent graag samen met u de ecologische en economische kansen voor meervoudig ruimtegebruik van uw windparken.

Lees verder: Kansen voor Blue Growth en Kansen voor natuurherstel

Dit biedt Wageningen Marine Research

  • Grondig en onafhankelijk ecologisch advies op maat: welke gebieden zijn geschikt en minder geschikt voor windparken in verband met habitats en migratieroutes van mariene populaties? Welke seizoenen zijn geschikt en minder geschikt om te heien op zee tijdens de bouwfase van windparken?
  • Uitgebreide (historische) datasets en kaarten op gebied van vleermuizen, vogels, zeezoogdieren zoals bruinvissen en zeehonden, vissen, vislarven, bodemdieren en visserij-inspanningen
  • Multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek en toegang tot veel verschillende experts en expertises (ook van Wageningen University & Research)
  • Verkennende studies naar de (business-)mogelijkheden en innovaties voor duurzame voedselproductie in en om offshore windmolenparken
  • Verkennende studies naar de mogelijkheden en innovaties voor onderwaternatuur en verrijking van de biodiversiteit op zee in en om offshore windmolenparken

Heeft u in interesse in samenwerking? Neem contact op via onderstaand formulier:

Ik kan mij niet voorstellen dat andere partijen evenveel data en kennis hebben op het onderwerp wind op zee, en de thema's die daaromheen hangen, als Wageningen Marine Research.
Paul Peters (Boskalis)

Voorbeeld uit de praktijk