Subsidies voor SSV's

Voor SWU Thymos-verenigingen bestaat de mogelijkheid om verschillende evenementen te organiseren. Voor de organisatiecommissie van evenementen (inclusief NSK's) is een handleiding gemaakt. Hieronder staan de financiële mogelijkheden voor de organisaties uitgesplitst.

Bij SWU Thymos bestaat de mogelijkheid om voor een NSK een voorwaardelijke subsidie aan te vragen. Voor evenementen, ook NSK's, kan aanspraak gemaakt worden op het Sponsorbudget van de WUR. De aanvraag van het Sponsorbudget WUR gaat ook via SWU Thymos, maar wordt door het SCB gekeurd. Voor evenementen (niet voor NSK's) verstrekken wij een garantiesubsidie in geval van calamiteiten. Hieronder worden de verschillende financiële middelen en de deadlines die relevant zijn bij het aanvragen van deze subsidies, toegelicht.

Voorwaardelijke subsidie (alleen voor NSK's)

Het is mogelijk om voor een NSK een voorwaardelijke subsidie van SWU Thymos te krijgen van max. €170,-. De begroting van het NSK dient minimaal één maand voordat het NSK plaatsvindt, te zijn ingeleverd bij SWU Thymos. Deze begroting wordt behandeld in de wekelijkse vergadering van het DB van SWU Thymos, waarna aan de organisatie wordt gemeld of deze is goed-/afgekeurd. Na goedkeuring zal de voorwaardelijke subsidie uitgekeerd worden op de betreffende rekening. Tot slot is het de bedoeling dat de penningmeester van SWU Thymos de goedgekeurde begroting naar SSN opstuurt. In geval van een positief resultaat dient de winst naar verhouding verdeeld te worden over de subsidieverstrekkers, SSN (wanneer deze subsidie heeft verstrekt) en SWU Thymos. Het bedrag mag niet groter zijn dan de voorwaardelijke subsidie. In geval van een negatief resultaat is het verlies, na aftrek van de garantiesubsidie van SSN, geheel voor rekening van SWU Thymos. Echter bij nalatigheid van de organisatie is de SWU Thymos-vereniging verantwoordelijk voor het verlies. Indien de begroting op welke manier dan ook dreigt te worden overschreden met 15% of meer dient de commissie contact op te nemen met SWU Thymos. (zie regl. art. 5.3)

Sponsorbudget WUR (voor evenementen inclusief NSK's)

Via SWU Thymos is het mogelijk om aanspraak te maken op het Sponsorbudget WUR. De aanvraag moet bij SWU Thymos ingediend worden, waarna het SCB besluit of deze aanvraag gehonoreerd wordt. Deze sponsormogelijkheid vanuit de WUR heeft als doel de universiteit te promoten en haar naamsbekendheid te vergroten. Het maximum aan te vragen bedrag is €230,- en de aanvraag dient voor 1 januari van het jaar ingediend te worden. Aanvragen die later ingediend worden kunnen alleen goedgekeurd worden als er nog budget over is. Er wordt door de universiteit een vast totaal bedrag geschonken voor deze sponsoring, hier geldt dus wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

De sponsoraanvraag bevat in ieder geval de volgende zaken:

  1. een aanvraag voor sponsoring (hoeveel sponsorgeld men aanvraagt voor welk evenement)
  2. algemene informatie over het evenement of toernooi
  3. een kloppende begroting (met zowel de inkomsten als de uitgaven)
  4. een duidelijk overzicht van de mogelijkheden van sponsoring van de WUR (hoe wordt er gesponsord: advertentie op posters/flyers/websites/programmaboekjes, vlag, spandoek, dragen van WUR-trainingspakken; wees creatief, ludieke sponsoring wordt erg opprijs gesteld!)
  5. een duidelijk overzicht van wat het evenement/toernooi de WUR te bieden heeft (op welke manier wordt de naamsbekendheid van WUR vergroot, doelgroep, aantal deelnemers etc.)

Na afloop van het evenement moet een evaluatieverslag worden geschreven en binnen twee weken na plaatsvinden worden ingeleverd bij SWU Thymos. In dit verslag moet het verloop van het evenement kort geschetst worden en verder moet de promotie van WUR duidelijk naar voren komen en aantoonbaar zijn (foto's, programmaboekjes, krantenartikelen, etc.) Wanneer aan deze eisen is voldaan, zal het sponsorbudget WUR uitgekeerd worden.  

Wanneer je meer wilt weten en/of vragen hebt, neem gerust contact met ons op!