Veelgestelde vragen opheffing KLV

Het bestuur heeft tijdens de ALV van 2 juli 2019 de leden om instemming gevraagd (en geaccordeerd gekregen) om de voorbereidingen te treffen voor de opheffing van KLV in de huidige verenigingsvorm.

Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen over het herijkingstraject KLV2020, het besluit om de ontbinding van KLV voor te gaan bereiden, en de toekomst zonder KLV als vereniging.

Waarom worden er voorbereidingen getroffen om KLV op te heffen?

Het is niet gelukt de dalende trend van minder betalende leden vanaf begin 2000 te stoppen of te keren. Verschillende acties hiertoe leverden niet het gewenste resultaat op. De teruglopende inkomsten vanuit deelneming KLV Professional Match van de afgelopen drie jaar droegen er ook aan bij dat er geen sluitende begrotingen meer waren. Het programma en de diensten die KLV aan haar leden aanbiedt, zijn in de afgelopen jaren ver uitgekleed om te pogen om het gat in de begroting kleiner te maken. Dit verdere uitkleden van het KLV-programma raakte aan het minimale dat KLV de leden nog kon bieden.

Daarnaast heeft WUR sinds 2005 alumnibeleid voor alle WUR alumni ontwikkeld en zijn veel KLV activiteiten in samenwerking met WUR uitgevoerd dan wel overgenomen. Daar waar voor 2000 KLV het alumnibeleid van de universiteit deed, was daar geen noodzaak meer toe. Het huidige ledenbeleid van KLV heeft daarom vrijwel geen toegevoegde waarde meer voor Wageningen alumni. Dit hebben onze leden ook aangegeven tijdens klankbordgroepbijeenkomsten van leden en via de online ledenenquête van mei 2019. Ook blijkt dat tegenwoordig een verenigingsvorm als zodanig geen aantrekkingskracht heeft voor nieuw afgestudeerden.

Daarom heeft het bestuur tijdens de ALV van 2 juli 2019 voorgelegd om de voorbereidingen voor de opheffing van KLV te starten. De ALV heeft hiermee ingestemd.

Is al besloten of KLV wordt opgeheven?

Nee. Een besluit om KLV als vereniging te ontbinden wordt door leden genomen tijdens een ALV. Tijdens de ALV van 2 juli 2019 hebben de leden wel ingestemd om voorbereidingen te treffen om KLV te ontbinden, en dit is opnieuw bevestigd tijdens de ALV van 3 december 2019. Het bestuur zet zich ervoor in om dit proces uiterst zorgvuldig te doorlopen. Lees meer bij: Waar hebben leden mee ingestemd tijdens de ALV op 2 juli 2019?

Wanneer staat de opheffing van KLV gepland?

Het bestuur streeft ernaar om de vereniging op te heffen in het najaar 2020. Dit gebeurt alleen als leden tijdens een ALV hiermee instemmen. De eerste ALV waarin over opheffen gestemd wordt, vindt plaats op 30 juni 2020. Tijdens deze vergadering moet driekwart van alle leden instemmen met ontbinding. Omdat deze aantallen niet samen kunnen komen, wordt tijdens een tweede ledenvergadering gestemd op 22 september 2020. Tijdens die vergadering moet driekwart van de aanwezige leden instemmen tot ontbinding. De afscheidsbijeenkomst volgt op 3 oktober 2020, als voorprogramma van de Alumni Open Dag. Alle KLV leden ontvangen hier een uitnodiging voor.

Waar hebben leden mee ingestemd tijdens de ALV op 2 juli 2019?

De gevraagde uitwerking van onderstaande punten betreft nog niet het opheffen van de vereniging KLV, maar wel de voorbereiding hierop.

1.     Opheffen vereniging KLV

a.     Opstellen implementatieplan voor ontbinding van KLV. Voorleggen aan de ALV in het najaar 2019;

b.     Vaststellen van de contributie voor het lidmaatschap in 2020 op een bedrag van € 0,-. Leden de mogelijkheid bieden om te doneren aan het KLV alumnifonds (in oprichting);

c.     Opstellen communicatieplannen voor o.a. procesvoortgang herijking, alternatieven voor de verbinding met de Alma Mater, inventarisatie suggesties voor programmering en/of een afsluitend evenement.

2.      Bestemmen kapitaal (leden en vermogen) KLV

d.     De oprichting van een KLV alumnifonds (op naam, ondergebracht bij UFW) met als doel het financieren van alumni-activiteiten aanvullend op het WUR alumnibeleid;

e.     Een nieuwe vorm bedenken om de verbinding van KLV leden met de Alma Mater zorgvuldig invulling te geven (agenderen ALV KLV najaar 2019).

3.     Studiekringen & Netwerken

f.      De oprichting van een informeel platform voor de besturen van geïnteresseerde studiekringen en netwerken. Uitvoering door de werkorganisatie van het UFW;

g.     Er komt een voorstel voor de ondersteuning.

< bron: notulen ALV 2 juli 2019 >

Wat staat er in de statuten van KLV over ontbinden van de vereniging?

Zie artikel 26 en artikel 27 van de statuten.

Wie beslist over opheffen KLV?

De leden van de vereniging KLV kunnen tijdens een ALV beslissen om de vereniging te ontbinden. In de statuten, artikel 26, staat op welke wijze de ontbinding van de vereniging kan plaatsvinden.

Hoe is het proces van Herijking KLV2020 verlopen?

Tijdens het herijkingsproces heeft het bestuur haar leden, studiekringen & netwerken en andere stakeholders tevens continue geconsulteerd over het voortbestaan van KLV. De beslissing van het bestuur om dit in gang te zetten, is dan ook gebaseerd op deze consultatie en herijkingsprocessen in voorgaande jaren.

Het proces van Herijking KLV2020 verloopt in drie fasen.

Fase 1.  Voorjaar 2018 – December 2018

In de eerste fase, vanaf het voorjaar van 2018, zijn door een externe projectleider drie toekomstscenario’s uitgewerkt voor KLV2020. Dit heeft zij gedaan door interviews en twee klankbordbijeenkomsten. Op basis van de bijeenkomsten zijn deze toekomstscenario’s getoetst en aangepast. Hieruit kwamen twee denkrichtingen, die de adviesraad aan het bestuur heeft voorgelegd. Het bestuur heeft vervolgens besloten deze aan de leden voor te leggen tijdens de ALV van 12 december 2018. De twee denkrichtingen waren:
1.) iets regelen voor studiekringen en netwerken
2.) opheffen KLV en herbestemmen vermogen.

Fase 2. Voorjaar 2019 – Juli 2019

Deze denkrichtingen zijn in fase 2 door twee externe projectleiders uitgewerkt, via interviews, bijeenkomsten en een online enquête, en gepresenteerd tijdens de ALV van 2 juli 2019. Uit deze uitwerking komt naar voren dat KLV als vereniging geen toegevoegde waarde meer heeft, omdat er via het reguliere alumnibeleid van WUR genoeg mogelijkheid is tot binding met de Alma Mater en met andere alumni. Het bestuur vraagt de leden daarom in te stemmen met het uitwerken van de voorstellen om de opheffing van de vereniging KLV in gang te zetten. Deze vindt u terug onder Waar hebben leden mee ingestemd tijdens de ALV op 2 juli 2019?

Fase 3. Juli 2019 – december 2019.

In de derde fase zijn de voorstellen uitgewerkt en op 3 december 2019 aan de ALV voorgelegd. Tijdens deze ALV zijn voorstellen gepresenteerd voor het opstellen van een dienstenpakket voor studiekringen en netwerken, het instellen van een werkgroep t.b.v. een fonds op naam waarin het resterende vermogen van KLV opgenomen wordt en het instellen van een werkgroep om een afsluitende bijeenkomst te organiseren.

Fase 4. December 2019 - oktober 2020

In de vierde fase wordt de afronding van KLV voorbereid door de voorstellen van de ALV op 3 december uit te werken. Er worden twee opheffingsvergaderingen gehouden op 30 juni 2020 en 22 september 2020. Op 3 oktober volgt de afscheidsbijeenkomst als voorprogramma van de Alumni Open Dag.

Wat is er uit de KLV leden-enquête dd mei 2019 gekomen?

In mei 2019 is er een online-enquête gehouden die door 216 respondenten is ingevuld. De hoofdvragen die deze enquête moest beantwoorden waren:
1.         Hoe denken alumni over hun band met KLV en WUR
2.         Wat vinden alumni inhoudelijk belangrijk als het gaat om hun relatie met WUR en alumni?
3.         Hoe denken alumni over het bestemmen van het vermogen?

Respondenten zijn over het algemeen erg trots om alumni te zijn van WUR en vinden een goede relatie met hun Alma Mater belangrijk. Veruit het grootste gedeelte van de respondenten (87%) ziet echter geen verschil tussen activiteiten georganiseerd door KLV en activiteiten georganiseerd vanuit het alumnibeleid van WUR. Als KLV wordt opgeheven, geeft het merendeel dan ook aan dat ze voldoende verbonden kunnen blijven met WUR en haar alumni via het WUR alumnibeleid.

De meeste respondenten geven aan dat ze graag zien dat dit bedrag in een eindige tijdsperiode (53%) of in lengte der dagen beschikbaar gesteld wordt (31%) aan doeleinden die in lijn zijn met de statuten. Dit kan zowel vanuit een alumnifonds op naam als stichting, waarbij het geld onafhankelijk van WUR kan worden besteed. Het fonds of de stichting kan de naam dragen van KLV. Op deze manier blijft er verbondenheid en herkenbaarheid bestaan met de naam voor diegenen die hier waarde aan hechten, ongeveer een derde van de respondenten.

Een uitgebreid verslag van de resultaten van de enquête kunt u hier vinden.

Zijn er nog alternatieven voor KLV?

Het bestuur ziet na het uitgebreide proces van herijking KLV 2020 geen toekomst voor KLV als vereniging. Het bestuur gaat er vanuit dat het alumnibeleid van de WUR via UFW goed geborgd zal zijn. Het bestuur onderkent wel de meerwaarde van de studiekringen en netwerken. UFW zal deze als één van de bestemmingen vanuit de resterende baten van KLV de komende jaren blijven ondersteunen. Op welke wijze en voor welke periode de ondersteuning ingericht zal worden, wordt in fase 3 uitgewerkt.

Het alternatief voor opheffen is dat de vereniging de komende jaren blijft bestaan, dat door de jaarlijkse verliezen het vermogen van KLV opgeraakt en dat dit besluit over vijf jaar alsnog genomen wordt. Door nu actie te ondernemen wil het bestuur het huidige vermogen zorgvuldig benutten voor o.a. continuering in de ondersteuning aan de studiekringen en netwerken. De vereniging KLV blijft dus niet bestaan, maar het vermogen wordt via bijv. een fonds op naam of stichting, ressorterend onder de onafhankelijke stichting UFW (en daarmee ook een onafhankelijk fonds), ingezet voor alumni-activiteiten.

Een initiatiefgroep bestaande uit de leden Terwisscha, Janssen, Van der Wal, De Jong en De Nooy heeft tijdens de ALV van 2 juli 2019 aangegeven een nieuw voorstel te willen uitwerken voor het opzetten van een beroepsvereniging. Het bestuur van KLV heeft toegezegd om een uitgewerkt voorstel in het najaar van 2019 onder de huidige leden te willen peilen. Voor vragen over dit initiatief ‘Network of Life Sciences’ kunt u contact opnemen met Marjan Vrins of Pauline Schakenbos via kernteam@vwi-netwerk.nl.

Bestuur KLV, stuurgroep herijking KLV2020, Adviesraad, UFW: wie zijn het?

Het bestuur van KLV is belast met het besturen van de vereniging en met de uitvoering van de besluiten van de algemene leden vergadering; het draagt de verantwoordelijkheid voor het juiste beheer van de geldmiddelen en bezittingen van de vereniging, het komt op voor de belangen, omschreven in artikel 2 van de statuten, overal en bij elke gelegenheid waar en wanneer het zulks nodig oordeelt (bron: artikel 12:1 statuten KLV)

Het bestuur van KLV bestaat uit:

Dr. ir. Han Swinkels | voorzitter

Prof. dr. ir. Karin Schroën | vicevoorzitter

Maaike Wijngaard | penningmeester

Coen de Jong MSc | secretaris

Rianne Vastenhouw MSc | bestuurslid

Bob Wabeke | studentbestuurslid

Ir. Janine Quist | bestuurslid

Het bestuur is per mail te bereiken via secretariaat.klv@wur.nl.

De stuurgroep Herijking KLV2020 bestaat uit:

Voorzitter Han Swinkels, Penningmeester Maaike Wijngaard, bestuurslid Coen de Jong KLV en directeur UFW Delia de Vreeze.
Zij zijn bereikbaar via secretariaat.klv@wur.nl.

De Adviesraad bestaat uit:

3 voormalig bestuursleden van KLV: Jannemarie de Jonge, Pim Brascamp en Tiny van Boekel. Ook zij zijn bereikbaar via secretariaat.klv@wur.nl.

Wat gebeurt er met het overgebleven vermogen van KLV?

In artikel 27 van de statuten staat dat op moment dat de stichting wordt opgeheven de baten van de vereniging niet onder de leden verdeeld zullen worden, doch besteed moeten worden op een door de algemene vergadering te bepalen wijze, zo na mogelijk overeenkomende met het doel < link naar artikel 2 van de statuten > van de vereniging.

Het overgebleven vermogen wordt geborgd in een alumnifonds op naam. Alumni-activiteiten, aanvullend op het WUR-alumnibeleid, kunnen aanspraak maken op financiële ondersteuning. Er is een werkgroep aangesteld om de doelstellingen van het alumnifonds te formuleren en een voorstel te doen voor een curatorium. Deze worden in april 2020 aan de leden voorgelegd ter goedkeuring.

Wat gebeurt er met de naam KLV en predicaat Koninklijk?

De naam KLV wordt overgedragen op het alumnifonds of stichting waarin het resterende vermogen van KLV wordt ondergebracht. Zo blijft de naam KLV bestaan. Het predicaat Koninklijk komt automatisch te vervallen bij de opheffing van de vereniging.

Wat gebeurt er met de studiekringen en netwerken?

De meeste studiekringen en netwerken zijn onafhankelijk van KLV. De studiekringen en netwerken die nog niet onafhankelijk van KLV bestaan, kunnen worden omgevormd tot onafhankelijk functionerende studiekringen en netwerken. Zij krijgen van KLV steun in het uitwerken van hun eigen statuten. Tijdens een overbruggingsperiode van twee jaar zal KLV nog een gedeelte van de kosten betalen die S&N nu kwijt zijn aan ondersteuning van UFW bij PR, evenementenondersteuning, contributie-inning en ledenadministratie. Er wordt op dit moment een dienstenpakket uitgewerkt die S&N na deze periode tegen een vaste prijs kunnen inkopen bij UFW.

Wordt er contributie geheven over 2020?

Vanwege de voorgenomen ontbinding van KLV heeft de ALV van 2 juli 2019 besloten om voor 2020 niet meer de KLV-contributie op de bekende wijze te heffen. In plaats daarvan vraagt het KLV-bestuur u het contributiebedrag over 2020 te voldoen in de vorm van een éénmalige donatie, en zo de financiering te waarborgen voor: een boek over ruim 130 jaar KLV en haar voorgangers; het voortzetten van het Young KLV-programma; én het sponsoren van het Science Café Wageningen.

In februari 2020 ontvangt u de gebruikelijke nota met daarop vermeld de éénmalige donatie. Mocht u onverhoopt het contributiebedrag in 2020 voor deze laatste maal niet willen omzetten in zo’n éénmalige donatie, dan verzoeken wij u een mail te sturen naar secretariaat.klv@wur.nl vóór 1 januari 2020. Wij zullen er dan voor zorgen dat op uw nota een contributiebedrag van 0 euro staat vermeld voor uw lidmaatschap van KLV.

NB. Studiekringen en netwerken zullen uiteraard wel contributie heffen.

Wat gebeurt er met de Wereldlezingen, KLV Impuls, Science Café in 2020?

De alumni-activiteiten zoals de Wereldlezingen, KLV Impuls, het Science Café kunnen in 2020 blijven rekenen op de reguliere financiële en organisatorische ondersteuning vanuit KLV en respectievelijk UFW. Kijk voor de activiteitenagenda op www.klv.nl/events.

Wanneer KLV wordt opgeheven zal het resterende vermogen gedurende een bepaalde periode worden verdeeld. Welke onderdelen ondersteuning in financiën en/of in uren vanuit UFW (blijven) ontvangen wordt uitgewerkt in fase 3.

Wat gebeurt er met de regionale alumnibijeenkomsten in 2020?

De regionale alumnibijeenkomsten worden ook in 2020 georganiseerd door de vrijwilligers vanuit de regio’s met ondersteuning van KLV via UFW medewerkers en KLV budget tot het najaar 2020.

Wat gebeurt er met Young KLV en het programma?

De activiteiten voor Young KLV-ers worden ook in 2020 georganiseerd. Klik hier voor de agenda.

Er wordt in 2020 een voorstel gedaan om deze activiteiten doorgang te laten vinden voor de komende jaren.

Waar vind ik als KLV lid & WUR alumnus informatie over KLV en het alumnibureau van WUR na de opheffing?

De KLV website, social media kanalen (LinkedIn, Facebook, Twitter) en de secretariaat e-mail zullen na de opheffing van KLV niet meer voortbestaan. Een serie webpagina’s over KLV en studiekringen en netwerken zal vanaf het najaar 2020 te vinden zijn op www.wur.nl/klv. Voor social media gericht op alumni kunt u lid worden van het alumniplatform WUR Connect en kunt u lid worden van de LinkedIn-pagina Alumni @ Wageningen University & Research. Voor vragen kunt u voortaan mailen naar alumni@wur.nl

Totdat definitief besloten wordt KLV te ontbinden vindt u alle informatie via de reguliere KLV informatiebronnen

Hoe kan nu ik in contact komen met andere alumni?

Vanuit de werkorganisatie UFW organiseert de alumni-afdeling van WUR allerlei alumni-activiteiten. Dit zijn deels activiteiten die eerst in samenwerking met KLV werden georganiseerd, en ook nu voort zullen blijven bestaan. Voorbeelden hiervan zijn de regionale alumnibijeenkomsten, de 25- en 50e-jaars reünies en de Wereldlezingen. Daarnaast bieden de verschillende studiekringen en netwerken ook diverse activiteiten aan. Kijk op www.wur.nl/alumni of op WUR Connect voor alle activiteiten.

Wat is WUR Connect en waarom bestaat de adressengids niet meer?

In verband met de nieuwe regels rondom privacy, de zogenaamde AVG wetgeving, was het niet langer mogelijk om de adressengids van KLV uit te geven. In plaats daarvan is het online alumniplatform WUR Connect in het leven geroepen. Hier kunnen alle alumni van WUR lid van worden. Op dit platform is het mogelijk om in contact te komen met andere alumni, om te filteren op studie, functie of werkgever, en om een mentor te worden of te vinden. Tevens kunt u een groep aanmaken en daar informatie met elkaar delen in een besloten omgeving. U kunt andere alumni zelf uitnodigen voor een bijeenkomst.

Waar vind ik een agenda met alumni(netwerk)activiteiten?

Een overzicht van alle alumniactiviteiten vindt u op www.wur.nl/alumni en op WUR Connect. We pogen hier ook alle bij ons bekende activiteiten van studiekringen en netwerken op te zetten. Houd ook de websites van studiekringen en netwerken zelf in de gaten.

Waar kan ik terecht voor loopbaanondersteuning?

Wageningen University & Research beschikt over Student Career Services. Zij helpen studenten en recent afgestudeerden met oriëntatie op de arbeidsmarkt en bieden een platform om werkgevers te ontmoeten en jouw talenten en wensen te ontdekken via workshops en carrière-evenementen. Ze bieden bijvoorbeeld checks aan voor je CV, motivatiebrief en LinkedIn profiel en organiseren een maandelijks netwerkevenement: Talk & Toast. Voor meer informatie, kijk op de website van Student Career Services. Young KLV Programma organiseert activiteiten gericht op het ontwikkelen van soft skills en voor loopbaanondersteuning.

Wat is University Fund Wageningen (UFW)?

University Fund Wageningen (UFW) is een onafhankelijke stichting met de ANBI status. In 2015 is besloten om een nauwe samenwerking aan te gaan met KLV, WUR en UFW. Om zorg te dragen voor een onafhankelijke organisatie met medewerkers, is ervoor gekozen om de medewerkers te laten ressorteren aan de stichting Universiteitsfonds Wageningen. De directeur rapporteert aan de voorzitter van het bestuur van UFW.

UFW is een onafhankelijke stichting met een ANBI-status. UFW verbindt mensen, ideeën en fondsen om bij te dragen aan de groei en bloei van de universiteit. Daarom investeert het fonds in versterking van de contacten tussen WUR en haar alumni, het bedrijfsleven en relevante maatschappelijke organisaties.

UFW draagt daarnaast ook bij aan het belonen en stimuleren van excellent Wagenings onderwijs en onderzoek, zet zich in voor de wetenschappelijke en culturele erfenis van de universiteit en geeft kennis door via goed bezochte evenementen. Verder sponsort UFW de ontwikkeling van studenten en faciliteert UFW scholarships voor internationale studenten. Lees hier meer over UFW.

Tijdlijn | Wat ging er aan de Herijking KLV2020 vooraf? En Waarom Herijking KLV 2020?

bekijk hier de infographic van de tijdlijn over de Herijking KLV2020.

Video over het proces van opheffing van KLV