Circulair en klimaatneutraal

In onze samenleving worden de meeste grondstoffen nog steeds gebruikt voor producten die we weggooien. Dat dit lineaire systeem niet langer houdbaar is, daarover bestaat brede instemming. Een transitie naar circulair gebruik van water, nutriënten en koolstof, gecombineerd met minimaal verlies aan natuurlijke bronnen, is noodzakelijk. Alleen dan kan het klimaat zich herstellen en kunnen we onze groeiende wereldbevolking blijven voeden.

Op weg naar een circulaire en klimaatpositieve samenleving

In het onderzoeksprogramma 'Op weg naar een circulaire en klimaatpositieve samenleving' zet Wageningen University & Research in op nieuwe productiesystemen voor food en non-foodproducten. In onze visie moeten deze systemen niet alleen circulair en klimaat neutraal zijn, maar gaan ze verder: ze hebben positieve klimaateffecten. We doen onderzoek dat zowel bijdraagt aan circulaire én klimaatpositieve productiesystemen op land en in water.

Tot 2022 werken we op drie samenhangende thema’s aan de transitie naar een circulaire en klimaatpositieve samenleving:

1. Bouwstenen voor bestuur

Binnen het thema bouwstenen voor bestuur ontwikkelen we instrumenten die de transitie naar een circulaire en klimaatpositieve samenleving faciliteren.

Lees verder over Bouwstenen voor bestuur

We ontwikkelen een conceptueel kader, en ontwikkelen we (model)- instrumentarium wat beleidseffecten in kaart kan brengen. We stellen indicatoren op om de invloed van nieuwe biobased producten op ecosystemen en agroproductie te kunnen meten en monitoren we in welke mate nieuwe oplossingen hun weg kunnen vinden naar de markt. Daarbij onderzoeken we de belangrijkste barrières en ontwikkelen strategieën die effectief kunnen bijdragen aan de transitie. Zo maken we het met onderzoek mogelijk dat veelbelovende experimenten opgeschaald worden.

2. Nieuwe primaire productiesystemen voor voedsel, veevoer en biomassa

De nieuwe circulaire, klimaat positieve samenleving vraagt om nieuwe primaire productie systemen.

Lees verder over Nieuwe primaire productiesystemen

Binnen dit tweede thema bekijken we hoe we de huidige productie systemen kunnen transformeren tot een circulair systeem, welke biomassa-behoeften er zijn in de nieuwe samenleving, en hoe en waar we die biomassa het beste kunnen produceren. Daarbij houden we rekening met klimaatverandering en de claims op land vanuit andere transities. Ook werken aan het in kaart brengen van en oplossingen voor gezondheidsrisico’s voor mens en dier die mogelijk ontstaan als kringlopen sluiten. En we kijken naar de beste mogelijkheden om van de primaire productie system een ‘sink’ broeikasgassen kunnen maken door opslag te faciliteren.

3. Valorisatie van biomassa

In de nieuwe biobased economie is er geen plaats meer voor producten die gebaseerd zijn op fossiele bronnen.

Lees verder over Valorisatie van biomassa

Daarom moet de industrie veel meer biobased, circulaire producten gaan maken. Binnen dit derde thema integreren we onze kennis over de eigenschappen van biomassa, biologische en biotechnologische processen, teelttechnieken en nieuwe chemie om nieuwe duurzame eiwitbronnen uit biomassa te halen en ontwikkelen we biobased alternatieven voor fossiele grondstoffen.

Impact in 2030

Ons doel is dat Wageningen University & Research in 2030 substantieel bijdraagt aan een circulaire en klimaatpositieve samenleving. Een milieuvriendelijke samenleving waarin bestaande productiesystemen plaats hebben gemaakt voor biobased systemen met gesloten kringlopen die goed zijn voor mens, dier en wereld.

- Het social media element kan niet getoond worden - controleer uw instellingen

Agenda:

Nieuws