Diergezondheid

(BO-08-010) - Nederland heeft in een dichtbevolkt land een omvangrijke veehouderij, technisch hoogstaand en economisch belangrijk. Vooral zoönosen en antibioticaresistentie vormen in toenemende mate een bedreiging voor de
volksgezondheid. De opgave is om een gezonde veestapel te hebben die in het economisch krachtenveld een goede positie heeft en waarbij de risico’s voor de volksgezondheid en de diergezondheid tot een maatschappelijk geaccepteerd minimum zijn beperkt. Daartoe moeten (nieuwe) dierziekten in kaart worden gebracht en gerichte interventies worden ontwikkeld. De opgave is bovendien om het gebruik van antibiotica in de dierhouderij terug te dringen om de kans op resistentie bij mens en dier te verminderen.