Dierbehandelingsmiddelen (WOT-02-003)

Binnen het thema dierbehandelingsmiddelen wordt onderzoek verricht aan diergeneesmiddelen en groeibevorderende stoffen. Het gebruik van diergeneesmiddelen is sterk gereguleerd terwijl het gebruik van groeibevorderende stoffen, hormonen en beta-agonisten, verboden is.

Het thema is opgebouwd uit drie projectclusters. De eerste cluster “Referentie- en borgings- taken”, richt zich op de uitvoering van (Nationale en Europese) referentietaken ten behoeve van een effectieve controle op residuen van dierbehandelingsmiddelen. Binnen dit cluster worden ook methoden van onderzoek aangepast aan nieuwe vraagstellingen vanuit de handhaving en gewerkt aan de verdere verbetering van de efficiency waarmee het onderzoek wordt uitgevoerd. Veel van de monsteranalyses worden uitgevoerd door het laboratorium van de NVWA waarmee nauw wordt samengewerkt.

Binnen het cluster ”Thematisch Onderzoek” wordt gewerkt aan voor het beleid prioritaire onderwerpen. Een belangrijk onderwerp sinds 2014 is onderzoek ten behoeve van gebruik van  antibiotica. Hierbij wordt vooral gekeken naar de antibioticadruk op dieren vanuit de omgeving zoals de onbedoelde aanwezigheid in veevoeders en recirculatie van antibiotica via de omgeving. Een andere belangrijk onderwerp is onderzoek ter verbetering van de effectiviteit van de controle op verboden stoffen, vooral als het gaat om stoffen die ook van nature kunnen voorkomen.

Om te voorkomen dat de gerichte aandacht voor antibiotica en verboden stoffen resulteert in het te laat ontdekken van eventuele nieuwe risico’s, bijvoorbeeld door het gebruik van tot nog toe onbekende stoffen, zal er veel aandacht zijn voor breed onderzoek naar het gebruik van nieuwe stoffen, bijvoorbeeld als illegale groeibevorderaar. Daarnaast vindt binnen dit cluster monsteronderzoek t.b.v. toezicht en opsporing plaats. Binnen het derde cluster “Vernieuwing methoden van Onderzoek” wordt gewerkt aan het vernieuwen van analysemethoden om ook in de toekomst aan de, steeds veranderende vragen, te kunnen voldoen.

Projecten 2020